22.01-19.02.2021
10:00-15:00
Online
od 349 PLN
Cel

Kurs z rachunkowości budżetowej przedstawia elementy rachunkowości budżetowej poparte przepisami w zakresie rachunkowości oraz ustaw i rozporządzeń finansów publicznych. Omówione zagadnienia, poprzez poszczególne panele, w sposób przejrzystym systematyczny oraz praktyczny poparte różnorodnymi interpretacjami. Kurs ma na celu przygotowanie do prowadzenia samodzielnej ewidencji finansowo księgowej w pełnym zakresie z realizacją sprawozdawczości budżetowej.

Ważne! Kurs składa się z 5 zjazdów. Można zapisać się na cały kurs lub poszczególne zjazdy (jeden lub więcej).

Metodyka
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami kursu są osoby rozpoczynające pracę w komórkach finansowo-księgowych, a także kurs skierowany jest dla osób pracujących, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat rachunkowości sektora finansów publicznych.

Terminy zjazdów

Zjazd I: 22.01.2021 od 10:00 do 15:00

Zjazd II: 29.01.2021 od 10:00 do 15:00

Zjazd III: 05.02.2021 od 10:00 do 15:00

Zjazd IV: 12.02.2021 od 10:00 do 15:00

Zjazd V: 19.02.2021 od 10:00 do 15:00

Prowadzący
dr Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Interesuje się kontrolą zarządczą i zarządzaniem publicznym.

więcej
 
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
 
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Kolejny termin szkolenia

Zjazd 1

Trener

Ewa Kozakiewicz

Temat zjazdu: PODSTAWY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

Uregulowania ustawowe (ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, rozporządzenia wykonawcze).

Formy organizacyjno-prawne jednostek należących do sektora finansów publicznych, zasady tworzenia i funkcjonowania:

  • jednostek budżetowych,
  • samorządowych zakładów budżetowych,
  • instytucji gospodarki budżetowej, agencji wykonawczych,
  • państwowy fundusz celowy i inne państwowe i samorządowe osoby prawne.

Zasady prowadzenia ewidencji księgowej.

Dowody księgowe w świetle ustawy o rachunkowości – rodzaje, jakie powinny spełniać warunki i jaką pełnią.

Zakładowy plan kont.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 2

Trener

Ewa Kozakiewicz

Temat zjazdu: EWIDENCJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ WRAZ Z PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI TWORZENIA LIST PŁAC

Dochody budżetowe:

  • pojęcie dochodów budżetowych (przychody a dochody) – źródła prawna,
  • dochody budżetowe – przypisane i nieprzypisane podział wg rodzaju dowodów księgowych obrazujących operacje gospodarcze,
  • ewidencja na kontach głównych, oraz ewidencja analityczna.

Naliczanie odsetek od należności. Transakcje handlowe a naliczone odsetki.

Odpis aktualizujący należności konto 290 w świetle ustawy o rachunkowości.

Sprawozdawczość budżetowa w zakresie dochodów budżetowych.

Potrącenia – zaliczki na podatek dochodowy, rozliczenia z ZUS w jednostce budżetowej.

Tworzenie listy płac.

Ewidencja odpisów i wydatków dokonywanych z funduszu socjalnego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 3

Trener

Ewa Kozakiewicz

Temat zjazdu: ŚRODKI TRWAŁE

Pojęcie – definicja środków trwałych (środki trwałe i pozostałe środki trwałe).

Dokumentowanie zmian w stanie środków trwałych (przychody, rozchody).

Zasady ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych:

  • wyodrębnienie ewidencyjne pozostałych środków trwałych.

Amortyzacja i umorzenie środków trwałych. Zasady naliczania i ewidencji.

Źródła finansowania i ewidencji środków trwałych.

Amortyzacja – umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.

Źródła finansowania wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) pojęcie i ewidencja.

Źródła finansowania, ewidencja i zasady rozliczania środków trwałych w budowie (inwestycji).

Elementy kontroli, dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy:

  • kontrola merytoryczna,
  • kontrola formalno-rachunkowa,
  • wstępna kontrola dokumentów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 4

Trener

dr Ireneusz Rosiek

Temat zjazdu: KLASYFIKACJA BUDŻETOWA W ŚWIETLE INTERPRETACJI MINISTERSTWA FINANSÓW

Faktury wielopozycyjne. Czy można łączyć wydatki zgodnie z ich treścią ekonomiczną w jednym paragrafie?

  • ujmowanie wydatków, gdy jednostka zleca remont angażując środki w paragrafie 427, a na fakturze kontrahent wyodrębnił usługę naprawy i koszt materiału w dwóch pozycjach,
  • zlecenie naprawy kserokopiarki – na fakturze kontrahent wyodrębnił usługę, materiał i koszty dojazdu,
  • zakup pieczątek: usługa wykonania pieczątek a zakup pieczątek,
  • koszty dostawy zakupionego składnika majątku,
  • koszty przesyłek zakupionych książek.

Artykuły spożywcze:

  • zakupy na potrzeby własne jednostki i cele reprezentacyjne (fundusz reprezentacyjny),
  • zakup gotowych potraw: § 421, 422 czy 430?

Podróże służbowe:

  • faktura wystawiona na i zapłacona przez jednostkę (bilety lotnicze, hotele) – zakup usług czy koszty delegacji?

Szkolenia:

  • wydatki, które są związane ze szkoleniem, ale nie należy ich klasyfikować w paragrafie szkoleniowym (455 i 470).

Umowy cywilnoprawne:

  • umowa zlecenia z przedsiębiorcą,
  • umowa na przeprowadzenie modernizacji bazy danych w wyniku, której wytworzono składnik majątku,
  • umowy cywilnoprawne a prawa autorskie,
  • ryczałt za udział w posiedzeniach rad, komisji.

Ekspertyzy:

  • umowa zlecenia na przeprowadzenie ekspertyzy,
  • kiedy § 439, kiedy 430, a kiedy 417?

Zakup licencji i oprogramowania:

  • zakup licencji poniżej i powyżej 10.000 zł.

Opłaty za media:

  • opłata abonamentowa za ścieki,
  • abonament za wodę,
  • zakup energii,
  • abonament za energię elektryczną.

Nagrody konkursowe i niekonkursowe:

  • kiedy nagroda jest konkursowa?
  • jakiego typu wydatki należy kwalifikować w § 419?
  • nagrody w konkursach za sportowe osiągnięcia dla dzieci,
  • zakup pucharów i nagród na zawody sportowe.

Świadczenia pozapłacowe dla pracownika (bhp):

  • wydatki na profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników,
  • woda dla pracowników w ramach BHP,
  • woda z dystrybutora dostępna zarówno dla pracowników, jak i klientów,
  • środki higieny osobistej dla pracowników,
  • odzież dla pracowników,
  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 5

Trener

Marek Rotkiewicz

Temat zjazdu: WYNAGRODZENIA I ZFŚS

Wynagrodzenie:

  • podstawy prawne.

Składniki wynagrodzenia.

Wynagrodzenie w miesiącach nie w pełni przepracowanych:

  • nieobecności,
  • zatrudnienie w trakcie miesiąca.

Naliczanie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zasady tworzenia funduszu socjalnego.

Dokumentowanie odpisów i wydatków z funduszu socjalnego.

Rozliczenia podatkowe wynikające z wydatków finansowanych z funduszu socjalnego.

Regulamin funduszu jako podstawowy dokument tworzenia i funkcjonowania funduszu socjalnego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Cały kurs:
 • 1799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-01-2021)
 • 1999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-01-2021)
Zjazd I:
 • 349 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-01-2021)
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-01-2021)
Zjazd II:
 • 349 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-01-2021)
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-01-2021)
Zjazd III:
 • 349 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-01-2021)
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-01-2021)
Zjazd IV:
 • 349 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-01-2021)
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-01-2021)
Zjazd V:
 • 349 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-01-2021)
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-01-2021)
	string(6) "before"
	string(10) "19-01-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kurs z rachunkowości budżetowej (szkolenie online)

Online, 22.01.2021 - 19.02.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 1799,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 1799,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi