26.06.2023

Poniedzialek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom istoty upoważnień i pełnomocnictw jako istotnego elementu systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz dogłębne zaprezentowanie kwestii podstaw prawnych do udzielania upoważnień i pełnomocnictw związanych z realizacją standardu A. 4. Standarów kontroli zarządczej.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności w zakresie podstaw prawnych do udzielania upoważnień i pełnomocnictw, zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw, ewidencjonowania upoważnień i pełnomocnictw, konsekwencji prawnych przekroczenia udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych m.in. do dyrektorów/kierowników jednostek sektora finansów publicznych, zastępców dyrektora/kierowników, osób wspomagających kierownika jednostki w wypełnianiu obowiązków kontroli zarządczej, pracowników odpowiedzialnych merytorycznie, głównych księgowych, osób korzystających z pełnomocnictw i upoważnień, innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
21.06.2023 Kontrola zarządcza – cele, mierniki i ryzyko Online Sławomir Kacprzak Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

26.06.2023 (Poniedzialek)

Rodzaje pełnomocnictw oraz ich podział ze względu na charakter czynności:

  • pełnomocnictwo ogólne,
  • pełnomocnictwo rodzajowe,
  • pełnomocnictwo szczególne,
  • pełnomocnictwo procesowe,
  • prokura,
  • substytucja.

Pełnomocnictwo ogólne dla kierownika jednostki organizacyjnej.

Pełnomocnictwa rodzajowe:

  • do dokonywania czynności w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  • dla lidera w projekcie,
  • do dokonywania czynności w myśl art. 49 kodeksu cywilnego,
  • do dysponowania nieruchomościami dla celów budowlanych,
  • do zawierania porozumień z zakresu pieczy zastępczej,
  • w zakresie zamówień publicznych,
  • do udzielania ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych,
  • do zaciągania zobowiązań.

Rodzaje upoważnień.

Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Upoważnienia dotacyjne.

Upoważnienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Upoważnienia związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.

Upoważnienia w zakresie finansów publicznych.

Upoważnienia organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie.

Upoważnienia do rozliczania podatku VAT.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych.

Upoważnienia w zakresie kontroli finansowej.

Upoważnienia do wykonywania kontroli podatkowej.

Tryb postepowania w zakresie czynności dokonanych bez umocowania.

Odpowiedzialność za przekroczenie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.

Pełnomocnictwa i upoważnienia w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-06-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-06-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kontrola zarządcza – pełnomocnictwa i upoważnienia

Online, 26.06.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi