16.06.2021

Środa

Online
od 399 PLN
Cel

Celem zasadniczym szkolenia jest zaprezentowanie rozwiązań proceduralnych związanych z nowelizacjami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian od dnia 30 lipca 2020 roku i od 20 lutego 2021 roku. Zwrócona zostanie uwaga na te aspekty postępowania egzekucyjnego, które mają zintensyfikować wiedzę wierzyciela publicznoprawnego, przekładającą się w istotny sposób na likwidację zaległości. Nie bez znaczenia pozostanie także kwestia likwidacji zaległości cywilnoprawnych.

Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz ich przełożonych, którym powierzono wykonywanie obowiązków w zakresie dochodzenia likwidacji zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Zaproszenie na szkolenie jest adresowane także do tych osób, które zajmują się likwidacją zaległości w należnościach cywilnoprawnych.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Freelancer, prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.06.2021 (Środa)

Kontrola terminowości uiszczenia podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Działania miękkie wierzyciela podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych.

Kiedy wystawiamy upomnienie a kiedy jesteśmy zobowiązani to upomnienie niezwłocznie wystawić.

Elementy upomnienia po 20 lutego 2021 roku.

Koszty upomnienia obecnie i po dniu 13 października 2021 r.

Kiedy wierzyciel może wystawić tytuł wykonawczy na zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych bez upomnienia.

Doręczenie upomnienia, wymagalność kosztów upomnienia.

Przedawnienie kosztów upomnienia oraz preferencje w spłacie kosztów upomnienia.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Tytuł wykonawczy oraz kolejny tytuł wykonawczy.

Kiedy sporządzamy zmieniony TW w zakresie opłaty za zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych.

Co stanowi podstawę do wystawienia TW zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych – deklaracja, zawiadomienie czy tylko decyzja?

Informacja wierzyciela o zobowiązanym:

  • obowiązek z art. 37b ustawy egzekucyjnej oraz art. 71 tej ustawy.

Obowiązki wierzyciela z art. 32aa ustawy egzekucyjnej oraz rozporządzenia o zasadach współpracy wierzyciela z organem egzekucyjnym

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności a ponowne wszczęcie egzekucji administracji:

  • kiedy,
  • na podstawie jakich dokumentów,
  • jakie ma w tym zakresie obowiązki wierzyciel,
  • co z kosztami egzekucyjnymi, którymi został obciążony wierzyciel,
  • czy konieczne jest w tym zakresie sporządzenie dalszego TW.

Koszty postępowania egzekucyjnego obowiązków w zakresie zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych.

Czy zaległości z zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych mogą zostać ujawnionego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów.

Czy wierzyciel publicznoprawny zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych może zabezpieczyć zaległości z tytułu tej w CRZS.

Tryb i zasady dochodzenia należności cywilnoprawnych w JST:

  • droga polubowna,
  • droga przymusowa.

Wniosek o dokonanie zabezpieczenia roszczeń.

Wniosek do KRD.

Pozew o zapłatę.

Wniosek o przeprowadzenie egzekucji sądowej.

Wyjątki od zasady obowiązkowego dochodzenia należności.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-06-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-06-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "11-06-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Czynności wierzyciela publicznoprawnego w zakresie likwidacji zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych

Online, 16.06.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi