Termin szkolenia gwarantowany
18.04.2024

Czwartek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień problemowych w obszarze związanym z gospodarowaniem mieniem ruchomym przez pracowników działów księgowych.  Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za wycenę, ewidencjonowanie i wyłączanie z ewidencji środków trwałych, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni znały najnowsze przepisy w tym zakresie. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, księgowych, osób odpowiedzialnych z działów finansowo księgowych osób uczestniczących w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych w JSFP oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

18.04.2024 (Czwartek)

Pojęcie aktywów, środków trwałych oraz WNIP.

Nakłady finansowe na mienie ruchome w jednostkach budżetowych:

  • środki na wydatki bieżąc,
  • środki na wydatki majątkowe,
  • rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa – pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych,
  • wydatki inwestycyjne finansowane ze środków budżetu państwa,
  • zakup gotowych i kompletnych środków trwałych,
  • zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego,
  • rodzaje ulepszeń w środach trwałych,
  • ulepszenie w obcym środku trwałym.

Nakłady na WNiP:

  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zmiany i aktualizacja wartości niematerialnych i prawnych.

Podstawowe środki trwałe:

  • okres budowy środka trwałego,
  • rozliczenie kosztów pośrednich budowy,
  • obiekty pomocnicze i wspólne środka trwałego,
  • ujęcie w ewidencji obiektów pomocniczych (kamery monitoringu, przyczepy samochodowe itp.),
  • nasadzenia i nakłady bez efektu inwestycyjnego.

Pozostałe środki trwałe:

  • ewidencja zakupu pozostałych środków trwałych,
  • ulepszenie pozostałych środków trwałych,
  • rozliczanie kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z nabyciem środka trwałego (dostawa, montaż, wniesienie, uruchomienie).

Wyposażenie w polityce rachunkowości – możliwe uproszczenia:

  • ewidencja ilościowa i ilościowo-wartościowa,
  • zmiana progów wartości wyposażenia wyłączonego z ewidencji.

Remont środka trwałego:

  • konserwacja a remont,
  • remonty bieżące (serwis nowo zakupionego samochodu),
  • remonty nadzwyczajne (usuwanie skutków zdarzeń losowych),
  • wartość remontów (zużyte materiały).

Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych:

  • specyfika środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie,
  • klasyfikacja nakładów na pierwsze wyposażenie.

Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP:

  • zlokalizowanych na terenie strzeżonym,
  • wydanych pracownikom do użytku poza jednostką,
  • drogą weryfikacji,
  • zadania działu księgowego podczas inwentaryzacji.

Likwidacja środków trwałych i WNiP i ewidencja w przypadku:

  • sprzedaży (przetarg, aukcja negocjacje),
  • dzierżawy,
  • najmu,
  • nieodpłatne przekazania,
  • darowizny,
  • ewidencja pozabilansowa środków trwałych w likwidacji.

Wyłączenie z ewidencji środka trwałego – obowiązujące zasady.

Zagadnienia problemowe:

  • co może być podstawą wyksięgowania WNiP z wieczystą licencją?
  • z jaką datą wyksięgować WNiP z ewidencji bilansowej jednostki?
  • w jakiej wartości przyjąć środek trwały przy nabyciu, gdy dostajemy akt notarialny oraz dokument PT w przypadku, gdy na obu dokumentach widnieją inne wartości środków trwałych?
  • czy można zmieniać KŚT w trakcie jego użytkowania w zależności od przeznaczenia? – pierwotnie budynek miał KŚT 1 10 107 – budynek szkoły, a potem został wykorzystany na budynek mieszkalny KŚT 1 11 110 (wiązałoby się to ze zmianą stawki amortyzacyjnej?
  • czy należy podwyższać wartość środka trwałego jeśli modernizacja/ulepszenie jest mniejsze niż 10.000 zł w danym roku?
  • czy podwyższenie wartości pozostałego środka trwałego do kwoty większej niż 10.000 zł powoduje konieczność przeniesienia go z konta „013” na konto?
  • jak zaklasyfikować wydatek budżetowy, gdy faktura opiewa na np. 50.000 zł ale pojedynczy środek trwały kosztował 3.000 zł?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-04-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-04-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Mienie ruchome w księgach rachunkowych. Wycena, ewidencja, nieodpłatne przekazanie, likwidacja – nowe regulacje w 2024 r.

Online, 18.04.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

NABYWCA I DANE DO FAKTURY

/

Czy dane nabywcy są takie same jak odbiorcy?

ODBIORCA I DANE DO FAKTURY

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0
 • Faktura: Elektroniczna (wysłana w dniu szkolenia na podany adres)

Uwagi