Termin szkolenia gwarantowany
27.01.2021

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami kontrolnymi i zasadami ich egzekwowania.

Zgodnie z wynikami kontroli NIK samorządy w sposób niewystarczający sprawują nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi. Podmioty komunalne nie opracowały spójnej i kompleksowej polityki właścicielskiej w stosunku do spółek, w których posiadały udziały oraz przejrzystych zasad nadzoru zarówno merytorycznego, jak i ekonomiczno-finansowego. Większość nie posiada stosownych komórek organizacyjnych do sprawowania nadzoru właścicielskiego. Nie określono zasad współpracy z organami tych spółek.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów gmin, miast i województw.

Prowadzący
Agnieszka Lisak

Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.01.2021 (Środa)

Najczęściej występujące rodzaje nadużyć (niegospodarność świadoma):

  • łamanie procedur przetargowych celem doprowadzenia do dania zlecenia firmie „zaprzyjaźnionej”,
  • zawieranie umów niepotrzebnych przez pracowników z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców/ dostawców,
  • zawieranie umów potrzebnych dla podmiotu, ale bez uwzględniania jego interesu z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców/dostawców,
  • transferowanie pieniędzy z podmiotu poprzez zawieranie niepotrzebnych umów z „zaprzyjaźnionymi” firmami (consulting, ekspertyzy, analizy, marketing),
  • dlaczego do transferowania środków z podmiotu dochodzi najczęściej w drodze takich umów jak: consulting, ekspertyzy, analizy, marketing.

Niegospodarność nieświadoma:

  • niepotrzebne zawyżanie oczekiwań wobec kontrahentów na etapie organizacji przetargów, czyli dlaczego przetargi nie dochodzą do skutku?
  • tworzenie umów rażąco niekorzystnych dla swoich przedawców/dostawców, jak wpływa w/w praktyka na wysokość ceny?
  • dlaczego podwykonawcy porzucają place budów i fronty robót,
  • niepotrzebne tworzenie podmiotów (np. spółek) do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej,
  • niepotrzebne przepłacanie za towary i usługi?

Jak wykrywać ww. nadużycia i jak radzić sobie z nimi w drodze wprowadzanych procedur kontrolnych?

  • co dobrze napisane procedury kontrolne powinny zawierać?
  • błędy przy pisaniu procedur kontrolnych.

Problem przerostu zatrudnienia w spółkach komunalnych, przedsiębiorstwach i jednostkach samorządowych:

  • jak tworzyć mechanizmy kontrolne, czyli audyt zatrudnienia.

Omówienie antykorupcyjnej normy ISO 37001.

Problematyka zapewnienia właściwego przepływu informacji w jednostce:

  • czy wolno ignorować donosy?
  • czy wolno ignorować skargi od klientów, petentów?
  • donos czy informacja mająca pomóc w prawidłowym zarządzaniu podmiotem?
  • skarga czy informacja mająca pomóc w prawidłowym zarządzaniu podmiotem?
  • tworzenie profesjonalnych procedur dotyczących rozpoznawania skarg,
  • czy skargę może rozpoznawać osoba, której ona dotyczy?
  • zasady zmiany procedur, czyli procedury do zmiany procedur,
  • rola pełnomocnika ds. ISO,
  • niezależność audytora jako fundament kontroli.

Problematyka działalności rad nadzorczych w spółkach komunalnych i sprawowanej przez nie kontroli:

  • co to jest rada nadzorcza i w których spółkach występuje?
  • cele i obowiązki rady nadzorczej,
  • cykl życia spółki kapitałowej w ramach roku obrotowego,
  • czy czytanie sprawozdania finansowego pozwala na wykrycie wszystkich nadużyć w podmiocie kontrolowanym?
  • czym różni się sprawozdanie finansowe od bilansu?
  • jakie nadużycia pozwala wykryć badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (firmę audytorką)?
  • cel badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
  • co powinno być przedmiotem zainteresowania ze strony rad nadzorczych – kierunki kontroli,
  • co powinny zawierać prawidłowe procedury kontrolne układane dla rad nadzorczych?

Działanie na niekorzyść spółki przez członków zarządu.

Jak radzić sobie z praktyką obchodzenia procedur przetargowych i kontrolnych?

Zasady reprezentacji przedsiębiorców tj. podpisywania umów. Omówienie zagadnienia celem uniknięcia zarzutu ich nieważności (działanie przez prokurentów, prezesów, wspólników).

Co jest lepsze i tańsze, dobrze napisana procedura kontrolna czy norma ISO? Mity i fakty związane z ISO.

Komunikat z 2016 r. Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego (regulamin, procedura a karta audytu wewnętrznego).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-01-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-01-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte