Termin szkolenia gwarantowany
20.05.2020

Środa

Internet
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i budżetowym tej sytuacji oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządzania należnościami budżetowymi publicznoprawnymi niepodatkowymi, należnościami cywilnoprawnymi, zasad rachunkowości należności budżetowych, ich wyceny, weryfikacji prawdopodobieństwa ich uzyskania, zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności wątpliwe, a szczególnie zasad udzielania nowych ulg i odstępowania od dochodzenia należności budżetowych w świetle zasad nadrzędnych rachunkowości budżetowej i przepisów w zakresie VAT.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  zmieniają niektóre zasady obowiązujące w finansach publicznych w Polsce. Podejmowane przez władze publiczne działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19, mogą prowadzić do trudności finansowych poszczególnych firm i całego sektora finansów publicznych.

Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych.

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

więcej

Dzień 1

20.05.2020 (Środa)

Zasady systemowe w zakresie gospodarowania należnościami budżetowymi a ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

  • cel Tarczy antykryzysowej 1 i 2.

Pojęcie i definicja należności budżetowych niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym:

  • niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i procedury ich ustalania i poboru.

Zastosowanie procedur Kodeksu postępowania administracyjnego do należności i opłat pobieranych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz przez dysponentów państwowych funduszy celowych oraz zakres zastosowania przepisów Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa do należności stanowiących dochody budżetowe i przychody państwowych funduszy celowych.

Zasady umarzania i potrącania z urzędu oraz na wniosek dłużnika niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym:

  • ulgi i ich zastosowanie w praktyce.

Pojęcie i definicja należności budżetowych pieniężnych mających charakter cywilnoprawny:

  • należności budżetowe o charakterze cywilnoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i procedury ich ustalania i poboru.

Zasady umarzania z urzędu i na wniosek dłużnika należności  pieniężnych mających charakter cywilnoprawny:

  • porządkowanie należności cywilnoprawnych a problem związany z utratą mocy uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wydanych na podstawie art. 59 ustawy o finansach publicznych.

Zasady niedochodzenia „drobnych” należności o charakterze cywilnoprawnym oraz rekompensat do 100 zł.

Zasady zawierania ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w świetle obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku zmian ustawy o finansach publicznych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Problem szczególny:

  • zasady dochodzenia kwot jakie przysługują bez wezwania od dłużnika, w świetle ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Tarcza antykryzysowa 1 i rozwiązania szczególne w zakresie:

  • nowego terminu wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i opłaty przekształceniowej (15j, art. 53),
  • nowych zasad udzielania zwolnień i przedłużenia zapłaty z podatku od nieruchomości (art15p-q),
  • nowych zasad informowania się o należytym wykonaniu umowy i zmian umowy oraz kar i odszkodowań w sprawie zamówienia publicznego (15r),
  • zmian w zakresie opłaty prolongacyjnej (art. 15za-zb),
  • nowych zasad dotyczących należności pieniężnych cywilnoprawnych w zakresie zadań zleconych powiatom i miastom na prawach powiatu z ustawy o gospodarce nieruchomościami (art15zzze),
  • nowych zasad odstępowania od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym (problem spółek komunalnych) (art. 15zzzf).
  • nowych zasad udzielania ulg o których mowa w art. 59 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych przez organ wykonawczy (art. 15zzzg),
  • zmian w dyscyplinie finansów publicznych i w Kodeksie karnym związanych z należnościami w sprawie zamówienia publicznego (art. 15s-w).

Tarcza antykryzysowa 2 i rozwiązania szczególne w zakresie:

  • zmian w zakresie udzielania ulg przez agencje płatnicze w ramach WPR (art. 43, art. 88),
  • zmian terminu wnoszenia opłaty rocznej (art. 73 pkt 21) i późniejszego terminu wniesienia opłaty przekształceniowej (art. 62),
  • zmian zasad udzielania zwolnień i przedłużenia zapłaty z podatku od nieruchomości (art. 73 pkt 25-26),
  • zmian nowych zasad informowania się o należytym wykonaniu umowy i zmian umowy oraz kar i odszkodowań w sprawie zamówienia publicznego (art. 73 pkt 27),
  • nowych zasad odstępowania od opłat z tytułu trwałego zarządu (art.73 pkt 52),
  • nowych zasad informowania się o należytym wykonaniu umowy i dochodzenia należności oraz dyscyplinie finansów publicznych i odpowiedzialności karnej od organizacji pozarządowej (art. 15zzzzzb-15zzzzzd).

Odstępowanie od dochodzenia należności cywilnoprawnych a problem z VAT:

  • czy można obniżyć podstawę opodatkowania lub zastosować ulgę na złe długi w zakresie należności cywilnoprawnych opodatkowanych VAT.

Zasady wyceny należności na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy:

  • księgowe pojęcie i definicja należności, w tym należności długo i krótkoterminowych,
  • przypis i odpis należności,
  • pojęcie należności nieprzypisanych,
  • problem wyceny należności budżetowych z podatkiem VAT i ich ujęcia w księgowości i sprawozdawczości budżetowej,
  • kontrowersyjna broszura MF i stanowisko KRRIO dot. podatku VAT, z której wynika, iż należności należy wykazywać w kwotach netto.

Aktualizacja należności budżetowych oraz procedura ustalania odpisu aktualizującego należności budżetowe:

  • zastosowanie Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz w państwowych funduszach celowych.

Wzory księgowań odpisów aktualizujących należności budżetowe i typowe nieprawidłowości z tym związane:

  • odpisy aktualizujące należności wątpliwe a umorzenie, przedawnienie, odstąpienie od dochodzenia należności.

Ujednolicenie zasad księgowań należności budżetowych jako przychodów działalności podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej oraz jako przychodów przyszłych okresów:

  • wzory księgowań należności głównej, w tym VAT należnego, należnych odsetek, innych należności ubocznych, umorzenia w całości albo w części, odroczenia lub rozłożenia na raty, zaniechania poboru i odstąpienia od dochodzenia, przeniesienia i przejęcia własności, przedawnienia, postępowania spornego i egzekucyjnego itp.

Ujednolicenie księgowań należności związanych z zadaniami zleconymi:

  • problem dotyczący księgowania należności jako zobowiązań w zakresie zadań zleconych.

Ujednolicenie zasad księgowań należności państwowych funduszy celowych.

Ujednolicenie księgowań należności z tytułu zwrotów, refundacji wydatków i świadczeń nienależnie pobranych:

  • problem dotyczący księgowania należności na zwroty i refundacje wydatków budżetowych (stornem czerwonym lub czarnym),
  • wyjaśnienie, kiedy można kompensować należności ze zobowiązaniami w rozumieniu art. 498 KC,
  • typowe nieprawidłowości związane z kompensowaniem należności ze zobowiązaniami.

Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdaniach typu ”RB” w zakresie wykonania budżetów, planów finansowych państwowych funduszy celowych oraz w zakresie operacji finansowych:

  • odmienność zasad wykazywania należności budżetowych w sprawozdaniu RB-27, RB-27UE, RB-27S, RB-27ZZ, RB-33, RB-40 od zasad dotyczących sprawozdania RB-N w zakresie należności głównej, odsetek i odpisów aktualizujących należności.

Problem szczególny dotyczący należności samorządowych zakładów budżetowych oraz należności dotyczących rachunków dochodów własnych oświaty i placówek dyplomatycznych i ich ujęcie w sprawozdaniach typu „RB”.

Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdawczości finansowej:

  • odmienność zasad wykazywania należności budżetowych w sprawozdaniach typu RB od zasad ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

	string(5) "after"
	string(10) "15-05-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Czy trzeba płacić VAT od umorzonych i niedochodzonych należności budżetowych z tarczy antykryzysowej – weryfikacja prawdopodobieństwa uzyskania należności budżetowych i odpis aktualizujący należności jako pierwszy krok zastosowania w praktyce tarczy antykryzysowej w zakresie ulg i odstępowania od dochodzenia należności budżetowych oraz problem podatku VAT związany z należnościami cywilnoprawnymi (szkolenie online)

Internet, 20.05.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 299,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 299,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi