21.04.2021

Środa

Online
od 399 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów: ustawy o finansach publicznych,  kodeksu postępowania administracyjnego, działu III Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa odnoszącego się do wymiaru, poboru i dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, samorządowych jednostek organizacyjnych, urzędów administracji rządowej którym powierzono obowiązki w zakresie ustalania, pobierania oraz wierzyciela w zakresie dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pieniężnych oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie tych należności.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Freelancer, prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.04.2021 (Środa)

Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.

Pojęcie należności publicznoprawnej w rozumieniu kodeksu karnego skarbowego.

Domniemanie konieczności wydania decyzji administracyjnej w stosunku do niepodatkowej należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym.

Pełne stosowanie przepisów KPA do ustalania / określania należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:

  • zasady ogólne postępowania administracyjnego,
  • strona postępowania,
  • zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego,
  • postępowanie dowodowe,
  • protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej,
  • zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji,
  • decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji,
  • metryka sprawy administracyjnej.

Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”.

Wszystko o upomnieniu i o tzw. działaniach „miękkich” wierzyciela.

Upoważnienia:

  • upoważnienia z ustaw ustrojowych,
  • upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej,
  • upoważnienia w myśl standardów INTOSAI.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego:

  • wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • tytuł wykonawczy,
  • rodzaje tytułu wykonawczego,
  • dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.

Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.

Niepodatkowe należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-04-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-04-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "16-04-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Wymiar i pobór niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym – od decyzji do tytułu wykonawczego

Online, 21.04.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi