Termin szkolenia gwarantowany
27.10.2020

Wtorek

Online
od 449 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników w obszarze podstaw prawnych rachunkowości budżetowej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wydatki i ewidencję dochodów budżetowych, zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków i klasyfikację budżetową wydatków i dochodów.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników i innych pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Danuta Kaźmierczak

Specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej. Doświadczona praktyczka z długoletnim stażem pracy jako główna księgowa w jednostce budżetowej oraz autorka licznych publikacji z zakresu finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.10.2020 (Wtorek)

I. PODSTAWY PRAWNE  RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ.

Rachunkowość w JSFP:

  • istota, funkcje oraz podstawowe elementy polityki rachunkowości.

Kompetencje i odpowiedzialność Skarbników i Głównych Księgowych w zasadach gospodarki i rachunkowości.

Odpowiedzialność służb finansowo księgowych i pracowników merytorycznych.

Konsekwencje niewłaściwego zorganizowania ewidencji księgowej.

 

II. WYDATKI BUDŻETOWE – POJĘCIE, EWIDENCJA KLASYFIKACJA I PLANY FINANSOWE.

Wydatki budżetowe:  

  • pojęcie wydatków budżetowych (wydatki a koszty),
  • zasada kasowa i zasada memoriałowa (różnice pomiędzy zasadą kasową a zasadą memoriałową),
  • etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki – plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek,
  • kwalifikowanie wydatków do właściwych klasyfikacji wydatków budżetowej,
  • podstawowe grupy wydatków,
  • wydatek budżetowy a koszt różnice pomiędzy zasadą kasową a zasadą memoriałową,
  • nieprawidłowości w kwalifikowaniu wydatków do właściwych paragrafów klasyfikacji – paragrafy 3020,4210, 4240, 4270, 4300, 4430, 6050, 6060,
  • wznowienie wydatków (korekta kosztów), księgowanie – dokumentacja,
  • zasady występowania kont:  751, 761, 770, 771, 400 – amortyzacja,
  • podstawa prawna udzielania zaliczek pracownikom oraz na zadania zlecone,
  • nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kont: 201, 310, 640,
  • nieprawidłowości w zakresie finansowania inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów oraz ulepszenia. Jak zaksięgować przyjętą inwestycję na koncie 011 finansowaną z różnych źródeł?

Zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków – jak jednostka prawidłowo powinna angażować wydatki aby nie dopuścić do przekroczenia planu finansowego:

  • ewidencja, rozliczanie.

Zaangażowanie wydatków budżetowych:

  • pojęcie zaangażowania prawnego i zaangażowania księgowego,
  • konta księgowe ewidencji pozabilansowej 998 i 999.

Przeterminowane faktury – jak prawidłowo należy postępować?

Nieprawidłowości w zakresie organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji – odpowiedzialność poszczególnych osób.

Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej wydatków w interpretacjach i różnych wyjaśnieniach:

  • przykłady.

 

III. EWIDENCJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ.

Dochody budżetowe, (przychody a dochody):

  • pojęcie – przypisane i nieprzypisane, podział wg rodzaju i zasady ich ewidencji na kontach,
  • przykłady należności przypisanych i ich ewidencja pomocnicza,
  • ujmowanie ewidencji dochodów budżetowych na różnych kontach zespołu „7” (obowiązują konto 720, 750 i 760 – jak postępować?),
  • błędne korekty na koncie „221” i „720”(storno-techniczny zapis ujemny),
  • funkcja konta „245” – wpływy do wyjaśnienia.

Jak księgować w dochodach fakturę wystawioną w grudniu, ale z terminem zapłaty w styczniu?

Nieprawidłowe ustalanie wysokości dochodów budżetowych.

Zasady zwrotu nadpłat w dochodach budżetowych:

  • dokumentacja.

Niezbędne procedury oceny stopnia prawdopodobieństwa pozyskania należności budżetowych:

  • ustalenie i odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych,
  • ustalenie i odpisanie należności wątpliwych.

Jakie obowiązują zasady dotyczące dokonywania i ujmowania w księgach rachunkowych jednostek budżetowych odpisów aktualizujących należności?

  • jak prawidłowo powinno funkcjonować konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”.

Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.

Wyjaśnienia MF i inne do wybranych paragrafów dochodów budzących najwięcej problemów związanych z ich prawidłową i kwalifikacją:

  • przykłady.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 349 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-10-2020)
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-10-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Wybrane nieprawidłowości w zakresie rachunkowości budżetowej i ewidencji księgowej kwestionowane przez służby kontrolne i NIK (szkolenie online)

Online, 27.10.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi