Termin szkolenia gwarantowany
29.05.2020

Piątek

Internet
od PLN
Cel

Przepisy Tarczy antykryzysowej zmieniają w praktyce zasady obowiązujące w finansach publicznych w Polsce. Powodują one powstanie nowych obowiązków dla kierowników jednostek budżetowych i pozabudżetowych oraz dla skarbników i głównych księgowych. Celem szkolenia jest omówienie szczególnych rozwiązań mających wpływ na realizację obowiązków kierownika jednostki oraz obowiązków skarbnika i głównego księgowego.

Czas trwania
10:00-13:00
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest kierowników, skarbników, głównych księgowych i księgowych wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych.

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.05.2020 (Piątek)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i odpowiedzialność kierownika jednostki za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a odpowiedzialność i zakres kompetencji skarbnika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych:

  • zasady dokonywania kontroli wstępnej i monitorowanie zmian planu finansowego.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i zakres odpowiedzialności kierownika jednostki, skarbnika i głównego księgowego związany z kontrolą zarządczą i kontrolą wstępną oraz przypadki wynikające z tarczy antykryzysowej kiedy nie dochodzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i jej wpływ na nowe obowiązki kierownika jednostki, skarbnika i głównego księgowego.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i jej wpływ na nowe obowiązki kierownika jednostki, skarbnika i głównego księgowego m.in. w zakresie:

  • zmian planu finansowego,
  • umarzania i niedochodzenia należności budżetowych,
  • rozliczania dotacji i rezerw,
  • nowych terminów obowiązujących a rachunkowości i sprawozdawczości,
  • białej listy VAT,
  • zasad składania zawiadomienia ZAW-NR.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji i jego wpływ na termin sporządzenia i przekazania sprawozdań budżetowych i finansowych oraz udzielenie absolutorium.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i jej wpływ na nowe obowiązki kierownika jednostki, skarbnika i głównego księgowego m.in. w zakresie:

  • pomocy dla państwowej osoby prawnej z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
  • terminów wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste,
  • świadczenia postojowego,
  • wpływu stron umów o wsparcie zadania z ustawy o działalności pożytku publicznego na jej należyte wykonanie,
  • zmian w dyscyplinie finansów publicznych i w kodeksie karnym,
  • ograniczania kosztów wynagrodzeń w KPRM, ministerstwach, UW i w podległych oraz nadzorowanych jednostkach,
  • zwolnienia ze składek ZUS dla podmiotów które zgłosiły do składek ZUS do 10 osób i od 10 do 49,
  • niezaliczania do przychodów w zakresie PIT i CIT zwolnienia ze składek ZUS,
  • zmian dot. odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych i odpowiedzialności za mienie określonych w art. 231 i 296 kodeksu karnego,
  • zmian zasad zarządzania mieniem państwowym dla niektórych.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

  • kolejne zmiany w tarczy antykryzysowej i ich wpływ na nowe obowiązki kierownika jednostki, skarbnika i głównego księgowego.

Zwolnienie z ZUS dla jednostek budżetowych – ulga czy pułapka?

Zaniechanie dochodzenia należności cywilnoprawnych a problem VAT.

Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

	string(5) "after"
	string(10) "26-05-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Nowe obowiązki kierownika jednostki, skarbnika i głównego księgowego wynikające z tarczy antykryzysowej (szkolenie online)

Internet, 29.05.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi