Termin szkolenia gwarantowany
14.12.2020

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących dochodzenie roszczeń i egzekucję z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności praktyczne, pozwalające na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi przykładami (kazusami).

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników komórek wierzycielskich, pracowników komórek egzekucji administracyjnej, sekretarzy, skarbników, radców prawnych organów dochodzących należności w ramach egzekucji administracyjnej.

Prowadzący
Małgorzata Czartoryska

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych  na uczelniach wyższych. Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
14.11.2023 Wierzyciel publicznoprawny w postępowaniu egzekucyjnym Online Arkadiusz Jerzy Sputowski Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

14.12.2020 (Poniedzialek)

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

  • zmiany obowiązujące od lipca 2020 r.,
  • omówienie kolejnych oczekujących nowelizacji.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w jednostkach samorządu terytorialnego:

  • możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.

Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

Zmiany w instytucji upomnienia:

  • nowe elementy upomnienia od lipca 2020 r.

Zmiany w trybie postępowania wierzyciela, czyli nowelizacja art. 33 i art. 34 i art. 35 u.p.e.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.07.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego:

  • w jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.

Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach w ustawie i w świetle nowych rozporządzeń.

Nowe tytuły wykonawcze:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.07.2020 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.

Zbieg egzekucji – zmiana regulacji ustawy.

Zmiany w przysługującej wierzycielowi skardze na przewlekłość postępowania.

Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji – co się zmieniło w lipcu 2020 r.

Omówienie innych zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego w świetle ustawy z dnia z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-12-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-12-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte