31.12.2023

Niedziela

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz aktualizacja wiedzy w zakresie właściwego postępowania z dokumentami, organizowania lub nadzorowania właściwego ich obiegu i archiwizowania, a także prowadzenia archiwum zakładowego/składnicy akt.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników komórek organizacyjnych zdających dokumentację.

Prowadzący
Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 17-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

31.12.2023 (Niedziela)

Przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie:

  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • przepisy wykonawcze do Ustawy,
  • wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
  • normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy,

Dokumentacja i jej rodzaje:

  • definicja dokumentu,
  • podstawowe obowiązki aktotwórców,
  • rodzaje dokumentacji,

Obieg dokumentacji w podmiocie:

  • system kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
  • rejestracja przesyłek i ich rodzaje,
  • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt – budowa i stosowanie,
  • rejestracja spraw – znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworzaca i nie tworząca spraw,
  • spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi,
  • klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów.

Archiwizacja dokumentów:

  • przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych,
  • przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego,
   • uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji,
   • opisanie jednostek archiwalnych,
   • sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji,
  • archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych).

Funkcjonowanie archiwum zakładowego:

  • organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego,
  • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,
  • udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
  • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego,
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania,
  • przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie,
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
  • sprawozdawczość archiwum zakładowego.

Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe

Online, 31.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi