03.04.2023

Poniedzialek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie zasad realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane. Na szkoleniu omówione zostaną podstawy prawne i zasady składania oświadczeń majątkowych oraz kwestie dotyczące praktycznych aspektów wypełniania oświadczeń majątkowych, oraz ich analizy przez uprawnione organy. Uczestnicy zostaną także zapoznani ze zmianami przepisów i obowiązującymi unormowaniami oraz z wzorami dokumentów. Przedstawione będą także praktyczne zagadnienia dotyczące wypełniania i analizy formularzy oświadczeń.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników administracji samorządowej, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego, lub zajmują się analizą albo zbieraniem i archiwizowaniem oświadczeń, w tym dla:

 • osób zarządzających jednostkami samorządowymi,
 • pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, zajmujących kierownicze stanowiska,
 • radnych samorządowych,
 • kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
 • urzędników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójtów, starostów i marszałków województw,
 • kierowników i pracowników komórek kadrowych,
 • osób zajmujących się analizowaniem oświadczeń majątkowych w poszczególnych jednostkach samorządowych.
Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

03.04.2023 (Poniedzialek)

Zagadnienia wstępne:

  • czym jest oświadczenie majątkowe – rodzaj informacji, forma pisemna, obowiązek prawny składania oświadczeń, podstawy prawne,
  • podstawowe zasady dotyczące oświadczeń – ustawowa podstawa przekazywania informacji, jawność oświadczeń majątkowych, pracowników jednostek samorządowych, miejsce publikacji, informacje które nie mogą być ujawniane.

Składanie oświadczenia terminy analiza i kontrola archiwizacja:

  • zakres oświadczenia: stan majątkowy pracownika samorządowego lub radnego, oświadczenie a majątek członków rodziny (osób trzecich w stosunku do podmiotu zatrudniającego),
  • terminy składania oświadczeń,
  • analiza i kontrola oświadczeń – podmioty uprawnione do kontroli,
  • przechowywanie oświadczeń – terminy postępowanie po upływie terminu.

Skutki złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub niezłożenia oświadczenia w terminie:

  • sankcje w zakresie zatrudnienia za niezłożenie oświadczenia,
  • kary za podanie fałszywych danych.

Jak wypełnić oświadczenie majątkowe – studium przypadku:

  • wzorce oświadczeń – formularze obowiązujące dla poszczególnych kategorii samorządowców,
  • forma wypełnienia – pisemna możliwy zakres zastosowania formy elektronicznej,
  • przykłady wypełniania orzeczeń – treść oświadczenia majątkowego:
   • zasoby pieniężne – definicja zakres informacji określenie daty na którą ustalana jest wielkość zasobów,
   • papiery wartościowe,
   • mienie nabyte od Skarbu Państwa i innych jednostek publicznych w trybie przetargu,
   • wykazywanie dochodów i ujawnianie działalności zarobkowej,
   • udziały w spółkach i akcje,
   • cenne ruchomości i pojazdy (samochody),
   • zobowiązania finansowe składającego oświadczenie – rodzaje i zakres informacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-03-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-03-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania, składania i weryfikacji oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych

Online, 03.04.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi