Termin szkolenia gwarantowany
22.05.2020

Piątek

Internet
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie ze zmianami w zakresie składania oświadczeń związanymi z epidemią koronawirusa,
 • omówienie zasad realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane,
 • podstawy prawne i zasady składania oświadczeń majątkowych, oraz kwestie dotyczące praktycznych aspektów wypełniania oświadczeń majątkowych oraz ich analizy przez uprawnione organy,
 • zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów i obowiązującymi unormowaniami oraz z wzorami dokumentów,
 • prezentacja praktycznych zagadnień dotyczących wypełniania i analizy formularzy oświadczeń.

W związku ze zmianą specustawy COVID-19 wprowadzoną ostatnią nowelizacją, tzw. tarczą antykryzysową, dodano art. 31zza zgodnie z którym osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Zmiana ta już obowiązuje.

Zmiana ta dotyczy wszystkich osób, które są zobligowane do złożenia oświadczenia majątkowego za ub. rok, tj. oświadczenia corocznego, składanego razem z zeznaniem podatkowym PIT. Powyższe dopuszcza więc złożenie oświadczenia majątkowego także po 30 kwietnia, nie później jednak niż do końca maja br. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż dzień 31 maja przypada na niedzielę, należy zatem uznać, że dopuszczalne będzie złożenie oświadczenia w dniu 1 czerwca 2020 r., gdyż zgodnie z art. 57 § 4 KPA jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Tym samym ostateczny termin na złożenie oświadczenia corocznego w 2020 r. upływa ostatecznie 1 czerwca 2020 r.

NULL
Czas trwania
10:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników administracji samorządowej, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego, lub zajmują się analizą albo zbieraniem i archiwizowaniem oświadczeń, w tym dla:

 • osób zarządzających jednostkami samorządowymi,
 • pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, zajmujących kierownicze stanowiska,
 • kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
 • urzędników  wydających decyzje administracyjne w imieniu wójtów, starostów i marszałków województw,
 • kierowników i pracowników komórek kadrowych,
 • osób zajmujących się analizowaniem oświadczeń majątkowych w poszczególnych jednostkach samorządowych.
Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

22.05.2020 (Piątek)

Wprowadzenie – oświadczenia majątkowe jako element przeciwdziałający korupcji.

Obowiązek składania oświadczeń w jednostkach samorządu terytorialnego jako obowiązek ustawowy.

Podstawowe zasady dotyczące składania oświadczeń:

  • podstawy prawne,
  • forma oświadczenia,
  • termin – zmiany terminów składania oświadczeń w 2020 r. w związku z epidemią.

Osoby obowiązkowo składające oświadczenia w jednostkach samorządowych.

Zakres obowiązkowego oświadczenia majątkowego.

Podmiot przyjmujący oświadczenia.

Analiza i kontrola oświadczeń.

Oświadczenia majątkowe innych pracowników samorządowych.

Składanie, zakres treści i praktyczne aspekty wypełniania oświadczeń majątkowych.

Status majątkowy i jego ujawnienie w oświadczeniu:

  • mienie i jego składniki,
  • zasoby pieniężne,
  • papiery wartościowe,
  • udziały w spółkach i akcje,
  • zasady ujawniania działalności zarobkowej, wykazywanie dochodów.

Korekty oświadczeń.

Sankcje za niezłożenie oświadczenia.

Kary za złożenie fałszywego oświadczenia.

Publikacja i przechowywanie oświadczeń.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Oświadczenia majątkowe w jednostkach samorządu terytorialnego (szkolenie online)

Internet, 22.05.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi