Termin szkolenia gwarantowany
12.04.2021

Poniedzialek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie zasad realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane. Na szkoleniu omówione zostaną podstawy prawne i zasady składania oświadczeń majątkowych oraz kwestie dotyczące praktycznych aspektów wypełniania oświadczeń majątkowych, oraz ich analizy przez uprawnione organy. Uczestnicy zostaną także zapoznani ze zmianami przepisów i obowiązującymi unormowaniami oraz z wzorami dokumentów. Przedstawione będą także praktyczne zagadnienia dotyczące wypełniania i analizy formularzy oświadczeń.

string(6) "online"
Czas trwania
od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników administracji samorządowej, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego, lub zajmują się analizą albo zbieraniem i archiwizowaniem oświadczeń, w tym dla:

 • osób zarządzających jednostkami samorządowymi,
 • pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, zajmujących kierownicze stanowiska,
 • radnych samorządowych,
 • kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
 • urzędników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójtów, starostów i marszałków województw,
 • kierowników i pracowników komórek kadrowych,
 • osób zajmujących się analizowaniem oświadczeń majątkowych w poszczególnych jednostkach samorządowych.
Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

12.04.2021 (Poniedzialek)

Zagadnienia wstępne:

  • czym jest oświadczenie majątkowe – rodzaj informacji, forma pisemna, obowiązek prawny składania oświadczeń, podstawy prawne,
  • podstawowe zasady dotyczące oświadczeń – ustawowa podstawa przekazywania informacji, jawność oświadczeń majątkowych, pracowników jednostek samorządowych, miejsce publikacji, informacje które nie mogą być ujawniane.

Składanie oświadczenia terminy analiza i kontrola archiwizacja:

  • zakres oświadczenia: stan majątkowy pracownika samorządowego lub radnego, oświadczenie a majątek członków rodziny (osób trzecich w stosunku do podmiotu zatrudniającego),
  • terminy składania oświadczeń,
  • analiza i kontrola oświadczeń – podmioty uprawnione do kontroli,
  • przechowywanie oświadczeń – terminy postępowanie po upływie terminu.

Skutki złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub niezłożenia oświadczenia w terminie:

  • sankcje w zakresie zatrudnienia za niezłożenie oświadczenia,
  • kary za podanie fałszywych danych.

Jak wypełnić oświadczenie majątkowe – studium przypadku:

  • wzorce oświadczeń – formularze obowiązujące dla poszczególnych kategorii samorządowców,
  • forma wypełnienia – pisemna możliwy zakres zastosowania formy elektronicznej,
  • przykłady wypełniania orzeczeń – treść oświadczenia majątkowego:
   • zasoby pieniężne – definicja zakres informacji określenie daty na którą ustalana jest wielkość zasobów,
   • papiery wartościowe,
   • mienie nabyte od Skarbu Państwa i innych jednostek publicznych w trybie przetargu,
   • wykazywanie dochodów i ujawnianie działalności zarobkowej,
   • udziały w spółkach i akcje,
   • cenne ruchomości i pojazdy (samochody),
   • zobowiązania finansowe składającego oświadczenie – rodzaje i zakres informacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-04-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-04-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania, składania i weryfikacji oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych

Online, 12.04.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi