Termin szkolenia gwarantowany
21.05.2020

Czwartek

Internet
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie ze zmianami w zakresie składania oświadczeń związanymi z epidemią koronawirusa,
 • omówienie zasad realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane,
 • podstawy prawne i zasady składania oświadczeń majątkowych, oraz kwestie dotyczące praktycznych aspektów wypełniania oświadczeń majątkowych oraz ich analizy przez uprawnione organy,
 • zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów i obowiązującymi unormowaniami oraz z wzorami dokumentów,
 • prezentacja praktycznych zagadnień dotyczących wypełniania i analizy formularzy oświadczeń.

W związku ze zmianą specustawy COVID-19 wprowadzoną ostatnią nowelizacją, tzw. tarczą antykryzysową, dodano art. 31zza zgodnie z którym osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Zmiana ta już obowiązuje.

Zmiana ta dotyczy wszystkich osób, które są zobligowane do złożenia oświadczenia majątkowego za ub. rok, tj. oświadczenia corocznego, składanego razem z zeznaniem podatkowym PIT. Powyższe dopuszcza więc złożenie oświadczenia majątkowego także po 30 kwietnia, nie później jednak niż do końca maja br. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż dzień 31 maja przypada na niedzielę, należy zatem uznać, że dopuszczalne będzie złożenie oświadczenia w dniu 1 czerwca 2020 r., gdyż zgodnie z art. 57 § 4 KPA jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Tym samym ostateczny termin na złożenie oświadczenia corocznego w 2020 r. upływa ostatecznie 1 czerwca 2020 r.

Czas trwania
10:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • warsztat
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników administracji publicznej, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego. Zobligowani są do tego m.in.:

 • pracownicy urzędów zajmujący, kierownicze stanowiska,
 • pracownicy urzędów państwowych, w tym członkowie korpusu służby cywilnej, zajmujący stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami kierowniczymi,
 • radcowie Prokuratorii Generalnej RP i referendarze zatrudnieni w Urzędzie Prokuratorii Generalnej RP,
 • pracownicy agencji państwowych zajmujących kierownicze stanowiska lub stanowiska równorzędne,
 • pracownicy działów kadr odpowiedzialni za odbieranie i archiwizację oświadczeń majątkowych.
Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej

Dzień 1

21.05.2020 (Czwartek)

Oświadczenia majątkowe – podstawowe zasady:

  • czym jest oświadczenie majątkowe – rodzaj informacji, forma pisemna, obowiązek prawny składania oświadczeń, podstawy prawne,
  • podstawowe zasady dotyczące oświadczeń: wyłączna podstawa ustawowa, niejawność oświadczeń, jako zasada (wyjątki ustawowe), całkowite wyłączenie jawności niektórych elementów oświadczenia.

Składanie oświadczenia – treść, forma, terminy:

  • treść i zakres oświadczenia: mienie objętego oświadczeniem, oświadczenie a majątek członków rodziny (osób trzecich w stosunku do podmiotu zatrudniającego),
  • termin – zmiany terminów składania oświadczeń w 2020 r. w związku z epidemią,
  • analiza i kontrola oświadczeń, podmioty uprawnione do kontroli.

Zasady wypełniania formularzy oświadczeń majątkowych:

  • wzór oświadczenia,
  • elementy obowiązkowe do wykazania: stan majątkowy, mienie, zasoby pieniężne – definicja, zakres informacji, określenie daty, na którą ustalana jest wielkość zasobów, papiery wartościowe, działalność zarobkowa i wykazywanie dochodów, udziały w spółkach i akcje,
  • sankcje za niezłożenie oświadczenia,
  • kary za złożenie fałszywego oświadczenia,
  • archiwizacja oświadczeń.

Rejestr korzyści oraz ograniczenia działalności:

  • rejestr korzyści,
  • ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej: zakazy dotyczące wykonywania funkcji w organach spółek prawa handlowego, zakazy dotyczące posiadania akcji lub udziałów w spółkach, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – zakres i konsekwencje.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

	string(5) "after"
	string(10) "18-05-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Oświadczenia majątkowe w administracji publicznej (szkolenie online)

Internet, 21.05.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi