Termin szkolenia gwarantowany
14.11.2023

Wtorek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podczas szkolenia zostanie przekazana uczestnikom najbardziej aktualna wiedza dotycząca egzekucji administracyjnej w oparciu o najnowsze przepisy, a to ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw – zmiany zaczną obowiązywać od 25 marca 2024 roku. Omówione zostaną szczegółowe zmiany w znowelizowanej ustawie istotne dla wierzyciela, w tym m.in. nowe czynności przedegzekucyjne, nowe obligatoryjne elementy upomnień. Zwrócona zostanie uwaga na stosowanie przepisów KPA do czynności przedegzekucyjnych wierzyciela.

Podczas szkolenia zostanie zwrócona uwaga na procedowane obecnie zmiany w ustawie egzekucyjnej odnoszące się do takich kwestii jak: nowa definicja wynagrodzenia, stosowanie przepisów KPA do czynności przedegzekucyjnych wierzyciela, zmiana kwoty bagatelnej do podejmowania działania egzekucyjnych, nowe zasady „wyszukiwania” w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, nowe zasady przedawnienia kosztów upomnienia, nowe elementy tytułu wykonawczego, likwidacja klauzuli skierowania TW do egzekucji, nowe zasady wystawiania dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego, egzekucja z do przedsiębiorstwa w spadku, nowy zakres informacji wierzyciela dla organu egzekucyjnego, nowe zasady zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego, zmodyfikowane zasady ustalania kosztów egzekucyjnych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, a także pracowników działów wierzycielskich starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz pracowników administracji rządowej, straży i inspekcji, którym powierzono obowiązki w zakresie  wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

14.11.2023 (Wtorek)

Zmiany w zakresie praw i obowiązków wierzyciela publicznoprawnego – czynności podejmowane przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego:

  • stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do czynności wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego – w związku z nowelizacja ustawy egzekucyjnej oraz planowanymi zmianami w KPA,
  • nowe zasady obliczania kwoty bagatelnej dla wszczęcia postepowania egzekucyjnego,
  • nowe elementy wezwania i oświadczenia zobowiązanego w postępowaniu o wyjawienie majątku i źródeł dochodu zobowiązanego,
  • odpowiedzialność porządkowa zobowiązanego za odmowę złożenia oświadczenia,
  • formy poszukiwania majątku i źródeł dochodu zobowiązanego i jego współmałżonka,
  • upomnienia – koszty upomnienia – nowe zasady w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia,
  • przepisy przejściowe w zakresie stosowania „starych” i „nowych” zasad przedawnienia kosztów upomnienia.

Wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego – zadania wykonywane przez wierzyciela po nowelizacji ustawy:

  • nowe wzory tytułów wykonawczych – powrót do informacji uchylonych w 2020 roku,
  • likwidacja klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela nie będącego jednocześnie organem egzekucyjnym,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela będącego jednocześnie organem egzekucyjnym,
  • informacja dodatkowa do TW (eDI) – nowe, istotne dla egzekucji administracyjnej dane dotyczące:
   • małżonka zobowiązanego,
   • podmiotu niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką,
   • podmiotu niebędącego zobowiązanym, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela,
  • poszerzone zasady współpracy wierzyciela z organem egzekucyjnym – nowy zakres danych przekazywanych w trakcie postępowania egzekucyjnego – nowy większy zakres e-ZW,
  • egzekucja z nieruchomości podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową z pokrzywdzeniem wierzyciela,
  • nowe, dodatkowe sposoby wszczęcia egzekucji administracyjnej przez administracyjny organ egzekucyjny.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego – nowy katalog przesłanek.

Tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym:

  • likwidacja klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji,
  • likwidacja obowiązku wierzyciela o uzyskanie informacji o nadaniu klauzuli,
  • nowe wzory pierwotnego i kolejnego TW,
  • zmiana danych i informacji zawartych w TW,
  • nowa ilość przesłanek do sporządzenia kolejnego tytułu wykonawczego,
  • wyłączenie osób / podmiotów, którym nie doręcza się odpisu / wydruku TW,
  • nowa / dodatkowa przesłanka do wystawienia zmienionego TW.

Nowelizacja w zakresie kosztów egzekucyjnych:

  • zmiany w zakresie obliczania opłaty manipulacyjnej,
  • przesłanki wyłączające naliczenie opłaty manipulacyjnej,
  • nowe przesłanki do pobrania opłaty za czynności egzekucyjne.

Zbieg egzekucji:

  • nowe zasady współpracy w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej.

Przepisy przejściowe w zakresie poszczególnych zmian – jak stosować przepisy w zakresie wszczętych i niezakończonych postępowań do dnia 24 marca 2024 roku.

Wpływ nowelizacji KPA wynikającej z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków i uprawnień wierzyciela publicznoprawnego:

  • sposób doręczeń pism w sytuacji, gdy adres nie istnieje i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności,
  • jak doręczać pisma, jeśli nie można ustalić adresu osoby fizycznej,
  • nowa formuła wezwań administracyjnych,
  • definicja trwałego nośnika informacji,
  • zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległej administracyjnej kary pieniężnej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-11-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-11-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte