Termin szkolenia gwarantowany
23.06.2020

Wtorek

Internet
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością oraz systemami informatycznymi księgowości i sprawozdawczości budżetowej, w zakresie prawidłowego stosowania podstawowych praw i reguł obowiązujących w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, a także praktycznego rozumienia nadrzędnych zasad rachunkowości budżetowej obowiązujących w instytucjach kultury, z uwzględnieniem nowych obowiązków w zakresie sporządzania i przesyłania począwszy od 1 października 2020 roku elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT.

Na szkoleniu omówione zostanie sposób ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów oraz ich prezentacja w sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Omówione zostaną również podstawowe modele ewidencyjne – schematy księgowań obowiązujące w Polsce w roku 2020 w instytucjach kultury, a także wymogi rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Począwszy od 1 października 2020 roku instytucje kultury jako podatnicy VAT w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji będzie dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają drakońskie kary dla księgowych, w tym możliwą karę w wysokości 500zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT,  które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji dokonywanej przez „robota” (algorytm). Jest to kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce i nowy kłopot dla instytucji kultury.

NULL
Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych państwowych i samorządowych instytucji kultury, w tym dla pracowników rozpoczynających karierę lub pragnących usystematyzować lub uporządkować swą wiedzę z zakresu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych a także producentów oprogramowania i kadry kierowniczej instytucji kultury.

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.06.2020 (Wtorek)

Istota i cel rachunkowości:

  • rachunkowość przedsiębiorstw a specyfika rachunkowości budżetowej oraz odmienność zasad obowiązujących w instytucjach kultury i problem konwencji pomiarowych obowiązujących w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w Polsce.

Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej i ich znaczenie praktyczne:

  • zasada rzetelnego i jasnego obrazu,
  • zasada wyższości treści nad formą,
  • zasada memoriału,
  • zasada współmierności,
  • zasada indywidualnej wyceny,
  • zasada istotności,
  • zasada ciągłości,
  • zasada kontynuacji działalności,
  • zasada ostrożnej wyceny,
  • zasada kasowa.

Majątek i źródła jego pochodzenia oraz jego ujęcie w bilansie:

  • mienie państwowe a mienie komunalne w bilansie instytucji kultury.

Równanie bilansowe, zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu.

Konto księgowe, zasady funkcjonowania kont, dzielenie i łączenie kont księgowych w rachunkowości instytucji kultury:

  • konta bilansowe, konta wynikowe, konta pozabilansowe i ich funkcjonowanie w systemach FK.

Formy i powiązanie organizacyjno–prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz zasady ich funkcjonowania w świetle ustawy o finansach publicznych:

  • jednostki budżetowe i jednostki pozabudżetowe (RDWO, SZB, AW, IGB, POP) a państwowe i samorządowe instytucje kultury.

Zasady budżetowe:

  • zasada „brutto” a zasada „netto”, „zasada kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych oraz w instytucjach kultury.

Ustawa budżetowa i uchwała budżetowa jako podstawa funkcjonowania państwa i jednostki samorządu terytorialnego a specyfika planu finansowego instytucji kultury.

Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego instytucji kultury.

Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu:

  • zakres zastosowania art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości oraz specyfika rozwiązań funkcjonujących w jednostkach pozabudżetowych i instytucjach kultury stosujących pełną ustawę o rachunkowości.

Charakterystyka planu kont dla budżetu (organu finansowego), charakterystyka planu kont dla jednostek wykonujących budżet, charakterystyka planu kont dla organu podatkowego:

  • dotacje podmiotowe i przedmiotowe i ich ujęcie w księgach organu finansującego instytucje kultury.

Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej instytucji kultury w roku 2020.

Ewidencja księgowa kasowych dochodów i wydatków budżetowych w instytucji kultury.

Ewidencja księgowa środków pochodzących z budżetu środków europejskich w instytucji kultury.

Ewidencja księgowa przychodów i kosztów w instytucji kultury.

Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w instytucji kultury.

Ewidencja księgowa aktywów obrotowych i ewidencja księgowa aktywów trwałych:

  • klasyfikacja środków trwałych, zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do finansowania środków trwałych instytucji kultury.

Ewidencja księgowa wyniku finansowego i jego ustalenie:

  • wynik finansowy a wynik wykonania budżetu i ich wzajemne powiązanie w instytucji kultury.

Zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” w instytucji kultury.

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczość zadaniowa i ich specyfika.

Sprawozdawczość finansowa w instytucji kultury:

  • analiza zgodności danych i powiązanie sprawozdawczości budżetowej ze sprawozdawczością finansową.

Podatek VAT w instytucjach kultury:

  • uznawanie i nie uznawanie instytucji kultury za podatnika VAT.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i Tarcza antykryzysowa:

  • obowiązki w zakresie prowadzenia i wysyłania nowego JPK VAT.

Elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT:

  • termin dla instytucji kultury: 1 października 2020 oraz szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowe kody i oznaczenia w zakresie podatku należnego (GTU, znaczniki literowe) i naliczonego oraz problem z rozróżnianiem transakcji objętych dobrowolnym i obowiązkowym kodem MPP.

Nowe sankcje za błędy w ewidencji VAT, czyli komu grozi 500zł kary za potencjalny każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT.

Konieczność zmiany podejścia do księgowości instytucji kultury zobligowanych do prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Podstawy rachunkowości budżetowej w instytucjach kultury – wprowadzenie do elektronicznej deklaracji i ewidencji VAT obowiązującej od 1 października 2020 roku (szkolenie online)

Internet, 23.06.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi