Termin szkolenia gwarantowany
16.06.2020

Wtorek

Internet
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością oraz systemami informatycznymi księgowości i sprawozdawczości budżetowej, w zakresie prawidłowego stosowania podstawowych praw i reguł obowiązujących w rachunkowości jednostek budżetowych oświaty, a także praktycznego rozumienia nadrzędnych zasad rachunkowości budżetowej, z uwzględnieniem nowych obowiązków w zakresie sporządzania i przesyłania począwszy od 1 października 2020 roku elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT, w tym w ramach centralizacji rozliczeń w VAT oraz w jednostkach oświaty uznanych za samodzielnych podatników VAT.

Na szkoleniu omówione zostanie sposób ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów oraz ich prezentacja w sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Omówione zostaną również podstawowe modele ewidencyjne – schematy księgowań obowiązujące w roku 2020 w tym w m.in. zakresie projektu Zdalna szkoła, dotacji podręcznikowych, a także wymogi rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Począwszy od 1 października 2020 roku jednostki budżetowe oświaty objęte centralizacją w VAT w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch cząstkowych dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Inaczej jednak te dane będą przesyłane przez jednostki budżetowe objęte centralizacją rozliczeń w VAT a inaczej przez jednostki uznane za samodzielnych podatników VAT. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji będzie dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają drakońskie kary dla księgowych, w tym możliwą karę w wysokości 500 zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji dokonywanej przez „robota” (algorytm). Jest to kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce i nowy kłopot dla księgowych szkół, przedszkoli, placówek.

Na szkoleniu omówione zostaną również pierwsze wyniki kontroli NIK w zakresie centralizacji rozliczeń w VAT i wynikający z nich zarzut niegospodarności dla jednostek nieodliczających małych kwot.

Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oświaty, w tym dla pracowników rozpoczynających karierę lub pragnących usystematyzować lub uporządkować swą wiedzę z zakresu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych a także producentów oprogramowania i kadry kierowniczej szkół, przedszkoli, placówek.

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.06.2020 (Wtorek)

Istota i cel rachunkowości:

  • rachunkowość przedsiębiorstw, a specyfika rachunkowości budżetowej oraz odmienność zasad obowiązujących w jednostkach budżetowych oświaty i problem konwencji pomiarowych obowiązujących w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w Polsce.

Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej i ich znaczenie praktyczne:

  • zasada rzetelnego i jasnego obrazu,
  • zasada wyższości treści nad formą,
  • zasada memoriału,
  • zasada współmierności,
  • zasada indywidualnej wyceny,
  • zasada istotności,
  • zasada ciągłości,
  • zasada kontynuacji działalności,
  • zasada ostrożnej wyceny,
  • zasada kasowa.

Majątek i źródła jego pochodzenia oraz jego ujęcie w bilansie:

  • mienie państwowe a mienie komunalne w bilansie szkoły, przedszkola, placówki jako państwowej lub samorządowej jednostki budżetowej z rachunkiem lub bez dochodów własnych oświaty.

Równanie bilansowe, zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu:

  • wyjaśnienie dlaczego umów się nie księguje na kontach bilansowych, lecz pozabilansowo na zaangażowaniu.

Konto księgowe, zasady funkcjonowania kont, dzielenie i łączenie kont księgowych w rachunkowości budżetowej:

  • konta bilansowe, konta wynikowe, konta pozabilansowe i ich funkcjonowanie w systemach FK.

Formy i powiązanie organizacyjno–prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz zasady ich funkcjonowania w świetle ustawy o finansach publicznych:

  • jednostki budżetowe a jednostki pozabudżetowe i rachunki dochodów własnych oświaty (RDWO, SZB, AW, IGB, POP i inne).

Zasady budżetowe:

  • zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada „kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w jednostkach budżetowych oświaty.

Ustawa budżetowa a uchwała budżetowa jako podstawa funkcjonowania państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oświaty.

Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego jednostki budżetowej oświaty.

Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu:

  • zakres zastosowania art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości oraz specyfika rozwiązań funkcjonujących w jednostkach budżetowych oświaty, w tym w ramach rachunku dochodów własnych.

Charakterystyka planu kont dla budżetu (organu finansowego):

  • zasady funkcjonowania kont dla budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz księgowanie subwencji oświatowej i innych dochodów szkół na organie finansowym (budżetowym) oraz w księgowości urzędu gminy i miasta (w starostwie powiatowym).

Charakterystyka planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych:

  • zasady funkcjonowania kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oświaty, z uwzględnieniem rachunków dochodów własnych oświaty i dysponentów państwowych funduszy celowych.

Charakterystyka planu kont dla podatków (organu podatkowego) i zasady funkcjonowania kont dla księgowości podatkowej:

  • powiązanie ksiąg organu podatkowego gminy i miasta z księgami urzędu oraz specyfika rozwiązań dla KAS w IAS oraz wpływ tego rozwiązania na odmienne zasady księgowania podatku VAT w państwowych jednostkach budżetowych oświaty uznanych za samodzielnego podatnika VAT.

Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2020.

Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych w jednostce budżetowej oświaty.

Ewidencja księgowa rachunku dochodów własnych oświaty.

Ewidencja księgowa środków pochodzących z budżetu środków europejskich w jednostce budżetowej, wyjaśnienie różnic w księgowaniu w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oświaty.

Ewidencja księgowa przychodów i kosztów w jednostce budżetowej oświaty z rachunkiem dochodów własnych oświaty (lub bez RDWO).

Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w jednostce budżetowej oświaty.

Ewidencja księgowa aktywów obrotowych i ewidencja księgowa aktywów trwałych:

  • klasyfikacja środków trwałych, zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do finansowania środków trwałych w tym w ramach projektu Zdalna szkoła i dotacji podręcznikowych.

Ewidencja księgowa wyniku finansowego i jego ustalenie:

  • wynik finansowy a wynik wykonania budżetu i ich wzajemne powiązanie.

Zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” w jednostkach budżetowych oświaty oraz sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych i ich specyfika.

Sprawozdawczość finansowa:

  • analiza zgodności danych i powiązanie sprawozdawczości budżetowej ze sprawozdawczością finansową w szkole, przedszkolu, placówce.

Podatek VAT w jednostkach budżetowych oświaty:

  • uznawanie państwowych jednostek budżetowych oświaty i nie uznawanie samorządowych jednostek budżetowych oświaty objętych centralizacją w VAT za podatnika VAT.

Kontrola NIK centralizacji rozliczeń w VAT i jej pierwsze wnioski niestety negatywne dla gmin, powiatów, województw:

  • zarzuty NIK dotyczące niegospodarności dla jednostek nieodliczających małych kwot VAT.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i Tarcza antykryzysowa:

  • obowiązki w zakresie prowadzenia i wysyłania nowego JPK VAT.

Elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT:

  • termin dla jednostek budżetowych: 1 października 2020 oraz szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowe kody i oznaczenia w zakresie podatku należnego (GTU, znaczniki literowe) i naliczonego oraz problem z rozróżnianiem transakcji objętych dobrowolnym i obowiązkowym kodem MPP.

Nowe sankcje za błędy w ewidencji VAT, czyli komu grozi 500 zł kary za potencjalny każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT a problem błędnie wystawionych faktur VAT ZW do działalności niepodlegającej pod VAT i jej wpływ na rzetelne prowadzenie elektronicznej ewidencji VAT.

Konieczność zmiany podejścia do księgowości szkoły, przedszkola, placówki zobligowanej do prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT do KAS w państwowych jednostkach budżetowych oświaty uznanych za samodzielnego podatnika VAT i w samorządowych jednostkach budżetowych oświaty objętych centralizacją rozliczeń w VAT.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

	string(5) "after"
	string(10) "11-06-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Podstawy rachunkowości budżetowej w szkołach i przedszkolach – wprowadzenie do elektronicznej deklaracji i ewidencji VAT obowiązującej od 1 października 2020 oraz problemy z nieodliczaniem małych kwot VAT w świetle zarzutów NIK (szkolenie online)

Internet, 16.06.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 299,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 299,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi