Termin szkolenia gwarantowany
27.10.2022

Czwartek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości obowiązujących jednostki budżetowe, zarówno państwowe jak też samorządowe.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
  • dyskusja
  • prezentacja
  • warsztat
  • wykład
  • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, w szczególności w departamentach, wydziałach i referatach finansowo-księgowych, biurach jednostek budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, którzy chcą usystematyzować i zaktualizować wiedzę, jak też wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem i poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Prowadzący
Bożena Piaścik

Główny księgowy z pasją do liczb i raportowania.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.10.2022 (Czwartek)

Ile polityki rachunkowości jest w ustawie o rachunkowości?

• określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
• metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
• sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu przetwarzania danych,
• system służący ochronie danych i ich zbiorów,
• zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny.

Środki trwałe – remont a ulepszenie na przykładzie umowy na roboty budowlane:

• omówienie podstawowych elementów,
• termin płatności,
• kary umowne,
• kompensata należności,
• jak poprawnie opisać faktury za roboty budowlane?

Elementy kontroli:

• kontrola wstępna operacji gospodarczych,
• jak poprawnie przeprowadzić kontrolę merytoryczną dowodów księgowych?
• jaki jest cel kontroli formalno-rachunkowej i kto jej dokonuje?
• wzory pieczątek na dokumentach księgowych.

Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo-księgowy:

• moment ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
• grupowanie dokumentów finansowych.

Ewidencja zapasów materiałów – przykłady:

• data przyjęcia do magazynu – przychód materiałów,
• rozchód z magazynu materiałów.

Klasyfikacja budżetowa a interpretacje Ministerstwa Finansów – przykłady dla klasyfikacji budżetowej § 421, § 422, § 427, § 430:

• dekretowanie operacji księgowych,
• obowiązek zmiany w ZPK – odrębna ewidencja.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-10-2022)
  • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-10-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • certyfikat (wer. elektroniczna)
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte