Termin szkolenia gwarantowany
11.02.2021

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie istoty polityki rachunkowości, jako jednego z podstawowych i najważniejszych dokumentów każdej jednostki i zakładu budżetowego oraz przygotowanie do opracowania optymalnej polityki rachunkowości wraz z niezbędnymi instrukcjami: kasową, obiegu i kontroli dokumentów, inwentaryzacyjną, również po ostatnio wprowadzonych zmianach prawnych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowo-finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
06.10.2022 Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych Online Ewa Kozakiewicz Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

11.02.2021 (Czwartek)

Polityka rachunkowości – podstawy prawne.

Zasady opracowania polityki rachunkowości – część obligatoryjna i nieobligatoryjna:

  • praktyczne aspekty – układ polityki rachunkowości i inne ważne wskazówki praktyczne,
  • określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
  • zasady wyceny aktywów i pasywów,
  • zasady ustalania wyniku finansowego,
  • wykaz kont księgi głównej – ewidencji syntetycznej,
  • przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach księgi głównej,
  • zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych – ewidencji analitycznej i powiązanie kont analitycznych z kontami księgi głównej,
  • wykaz przyjętych uproszczeń,
  • przyjęte zasady ewidencji, rozliczania, kalkulacji i korekty kosztów w ramach rozwiązań dopuszczonych ustawą,
  • rozliczenia międzyokresowe,
  • ewidencja należności i odsetek od należności, odpisy aktualizujące należności,
  • ewidencja wydatków,
  • zasady dotyczące gospodarowania majątkiem trwałym po zmianach, w tym m.in. definicje, metody ustalania wartości początkowej, ulepszenia, inwestycje, remonty, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, amortyzacja, likwidacja majątku, porządkowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia,
  • opis systemu przetwarzania danych,
  • zasady ochrony danych,
  • część nieobligatoryjna polityki rachunkowości: instrukcja kasowa, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna i inne możliwe.

Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.

Najczęściej spotykane nieprawidłowości w politykach rachunkowości.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-02-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-02-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Polityka rachunkowości dla JSFP po zmianach prawnych

Online, 11.02.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi