14.05.2021

Piątek

Online
od 449 PLN
Cel

Głównymi celami szkolenia są przedstawienie wymagań stawianych polityce rachunkowości w świetle przepisów prawa oraz wskazanie obszarów nieprawidłowości w zakresie polityki rachunkowości artykułowane przez organy kontroli.

Polityka rachunkowości stanowi niezbędny element rachunkowości prowadzonej w jednostkach sektora finansów publicznych. Kontrole (nie tylko w obszarze finansowym) przeprowadzane w jednostkach najczęściej rozpoczynają się od oceny przyjętej polityki (zasad) rachunkowości. Dlatego jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa jest pierwszym sygnałem dla kontrolerów o gospodarce finansowej ocenianej jednostki.

Uczestnicy szkolenia w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają arkusz weryfikacji zakładowej polityki rachunkowości w zakresie wymogu legalności. Formularz może być wykorzystany jako element systemu kontroli zarządczej – mechanizm kontroli zapewniający wiarygodność sprawozdań.

Czas trwania
od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych, specjalistów z działu księgowości jednostek sektora finansów publicznych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Jest wykładowcą akademickim na kierunku "Finanse i rachunkowość" oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
19.03.2021 ABC polityki rachunkowości – warsztaty poparte wzorami Online Ewa Kozakiewicz Termin szkolenia gwarantowany
22.04.2021 Polityka rachunkowości w instytucjach kultury Online Ewa Ostapowicz Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

14.05.2021 (Piątek)

Akty prawne kształtujące politykę rachunkowości jednostki budżetowej.

Ujednolicanie zasad (polityk) rachunkowości w obrębie jednostek tej samej struktury administracyjnej:

  • prawne obowiązki wprowadzania jednolitych zasad rachunkowości,
  • standaryzowanie zasad rachunkowości w jednostkach nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

System przetwarzania danych – technika komputerowa, ręczna i mieszana.

Ochrona danych.

Polityka rachunkowości – poszczególne elementy:

  • rok obrotowy i okresy sprawozdawcze,
  • zasady wyceny aktywów i pasywów,
  • zasady ustalania wyniku finansowego oraz ustalania wyniku finansowego,
  • rachunek dochodów własnych (art. 223 ustawy o finansach publicznych, działalność oświatowa),
  • zakładowy plan kont  – ewidencja syntetyczna i analityczna,
  • zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach,
  • prowadzenie kont ksiąg pomocniczych,
  • uproszczenia: dopuszczalne i niedopuszczalne, ryzykowne i bezpieczne, progi istotności,
  • ewidencja kosztów: zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji,
  • ewidencja należności i odsetek od należności, odpisy aktualizujące należności,
  • ewidencja wydatków,
  • gospodarowanie majątkiem trwałym, w tym m.in. inwestycji, remontów, prowadzenia  księgi inwentarzowej, likwidacji majątku czy  dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych.

Procedury wewnętrzne w zakresie rachunkowości:

  • gospodarka magazynowa,
  • instrukcja kasowa,
  • instrukcja inwentaryzacyjna.

Arkusz walidacji polityki rachunkowości.

Polityka rachunkowości w raportach organów kontroli (NIK).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-05-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-05-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "11-05-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

Online, 14.05.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi