Termin szkolenia gwarantowany
30.09.2021

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

W związku z częściowym wejściem w życie Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych z dniem 5 października 2021 r. nastąpi ponad 30 zmian w KPA. Podczas proponowanego szkolenia zmiany te zostaną przedstawione i omówione z punktu widzenia wykładowcy stosującego KPA w codziennych czynnościach zawodowych.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych konsekwencji wejścia w życie nowych przepisów, które nie tylko trzeba znać, ale i potrafić wykorzystać. Zmiany obejmują liczne akty prawne regulujące szeroko rozumianą problematykę przejścia z „papieru” na „elektronikę” w organach administracji. Niewątpliwą korzyścią jest powiązanie tych wszystkich zmian prawnych w jedną całość, dającą wiedzę o nowym modelu postępowania administracyjnego. Szkolenie jest prowadzone z punku widzenia organu prowadzącego postępowanie administracyjne z uwzględnieniem zmian, jakie każdy będzie musiał wprowadzić w swojej codziennej pracy opartej o KPA.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji administracji publicznej.

Prowadzący
Małgorzata Czartoryska

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych  na uczelniach wyższych. Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.09.2021 (Czwartek)

Omówienie ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych – założenia, rozwiązania, wdrożenie, przepisy wykonawcze.

Usługi zaufania E-IDAS a doręczenie elektroniczne.

E- PUAP a nowa skrzynka do  doręczeń elektronicznych – ewolucja procesu.

Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych: usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa.

Definicja dokumentu elektronicznego, elektronicznego dowodu doręczenia, wysłania.

Moment zastosowania przepisów prawa o doręczeniach elektronicznych – obowiązki organów administracji publicznej.

Skrzynka do doręczeń i adres do doręczeń.

Baza adresów elektronicznych.

E-identyfikacja podmiotów (rodzaje podpisów i pieczęci elektronicznych, zasady funkcjonowania konta powiązanego z e-PUAP).

Operator wyznaczony – kto nim jest, nowe role i obowiązki.

Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

Zasady odpowiedzialności operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne.

Systemy teleinformatyczne wspierające świadczenie usług doręczeń elektronicznych.

Przepisy przejściowe – pełzająca ścieżka praktycznego wdrożenia rozwiązań ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego:

  • zmiana w zasadzie pisemności postępowania; załatwianie spraw z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie lub usług online – art. 14 k.p.a.,
  • pełnomocnictwa po zmianach,
  • nowości w obszarze terminów do załatwiania spraw,
  • doręczenia,
  • wezwania po zmianach,
  • wszczęcie postępowania w sprawie po zmianach,
  • zmiany w sposobie wniesienia podania,
  • nowy sposób uwierzytelniania dokumentu,
  • zmiany we wznowieniu postępowania,
  • zaświadczenia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-09-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-09-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte