Termin szkolenia gwarantowany
01.06.2020

Poniedzialek

Internet
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego  stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku oraz 11 września 2019 roku) a także projektowanych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych i w sprawie wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia oraz oświadczenia o posiadanych składnikach majątkowych i źródłach dochodu, w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego. Pierwsze zmiany wejdą w życie już od, następne od dnia: 1 stycznia 2020 r., 1 marca 2020 r., 30 lipca 2020 roku,  20 lutego 2021 roku oraz 1 stycznia 2022 r. Niewykluczone są inne zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego.

NULL
Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład z częścią warsztatową i dyskusyjną
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie  wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Freelancer, prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
30.05.2022 Postępowanie egzekucyjne w administracji w praktyce urzędów pracy Online Małgorzata Czartoryska Termin szkolenia gwarantowany

Program

Dzień 1

01.06.2020 (Poniedzialek)

Należności podlegające egzekucji administracyjnej, w tym: należności pieniężne z tytułu składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego, koszty egzekucyjne i koszty upomnienia.

Organy egzekucyjne:

  • nowe organy egzekucyjne, a utrata kompetencji przez dotychczasowe organy egzekucyjne.

Obowiązek podejmowania czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych:

  • przesłanki do niepodejmowania czynności oraz przesłanki do odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

Nowe zadanie wierzyciela:

  • wezwania kierowane przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Istota i treść takiego oświadczenia.

Obowiązek współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz dłużnika zajętej wierzytelności:

  • przekazywanie informacji mających wpływ na prawidłowe wykonanie obowiązku podlegającego egzekucji administracyjnej.

Nowa treść zasady uprzedniości zagrożenia egzekucją administracyjną:

  • nowe, dodatkowe elementy upomnienia,
  • upomnienie a przepisy RODO,
  • upomnienia generowane automatycznie,
  • upomnienie a zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w RNP (razem czy oddzielnie).

Zapłata kosztów upomnienia – przedawnienie kosztów upomnienia.

Wydawane postanowienia:

  • postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia skargi, wniosku lub innego podania.

Nowe elementy zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w RNP.

Bezprzedmiotowość sprzeciwu.

Zmiana właściwości miejscowej organu egzekucyjnego.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego:

  • wniosek wierzyciela,
  • przekazywanie wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego,
  • nadrzędność drogi elektronicznej nad tradycyjną pocztą.

Informacje towarzyszące wnioskowi egzekucyjnemu.

Nowe zasady wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Nowe zasady wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Znowelizowane zasady w zakresie wydawania tytułów wykonawczych:

  • dalszy tytuł wykonawczy,
  • istota dalszego TW,
  • postać dalszego TW.

Nowy rodzaj TW – kolejny tytuł wykonawczy.

  • przesłanki wystawienia Kolejnego TW,
  • cel wystawienia Kolejnego TW,
  • postać Kolejnego TW.

Nowe zasady opatrywania pism sporządzonych przez wierzyciela lub organ egzekucyjny.

Elementy tytułu wykonawczego, w tym:

  • identyfikatory zobowiązanego,
  • pouczenie o skutkach niezawiadomienia o zmienia adresu,
  • pouczenie dla małżonka zobowiązanego o jego prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym.

Nadanie klauzuli o skierowaniu TW do egzekucji w przypadku:

  • wierzyciel = organ egzekucyjny.

Zasady przekazywania TW do organu egzekucyjnego. Nadrzędność drogi elektronicznej nad tradycyjną pocztą.

Rezygnacja z zaokrąglania należności pieniężnych, odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności oraz kosztów egzekucyjnych.

TW w przypadku odpowiedzialności zobowiązanego za należność pieniężną.

  • udział małżonka zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym,
  • sprzeciw małżonka w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym,
  • wielość sprzeciwów,
  • postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka,
  • ostateczne oddalenie sprzeciwu małżonka.

Zmieniony TW.

Badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej. Zawiadomienie o nieprzystąpieniu do egzekucji. Przesłanki nie przystąpienia do egzekucji.

Dokonanie zabezpieczenia w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Zawiadomienie wierzyciela o istotnych okolicznościach mających wpływ na przebieg postępowania egzekucyjnego.

Nowe przesłanki w zakresie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej:

  • treść zarzutu,
  • termin wniesienia zarzutu,
  • rozpoznanie zarzutu,
  • postanowienia w sprawie rozpoznania zarzutu,
  • konsekwencje wydanych postanowień w sprawie zarzutu.

Obowiązki dla zobowiązanego informowania o zmianie miejsca zamieszkania / adresu siedziby oraz konsekwencje z tym związane.

Oświadczenie o posiadanym majątkowy i źródłach dochodu. Wezwanie wierzyciela, pouczenia, treść i istota oświadczenia. Odpowiedzialność karna składającego.

Skarga na czynność egzekucyjną organu egzekucyjnego. Podstawa skargi, postanowienie w sprawie skargi, konsekwencję wniesienia skargi.

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Dopuszczalność skargi; konsekwencję wniesienia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Nowe zasady zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Wydawane orzeczenia w sprawie umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Nowe zasady umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na tzw. bezskuteczność; konsekwencje i możliwości dalszego prowadzenia postępowania w takiej sytuacji prawnej i faktycznej. Zawiadomienie o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej.

Nowe zasady związane ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego. Kolejny zbieg egzekucji. Adnotacja o zbiegu.

Nowe zasady ustalenia i poboru kosztów egzekucyjnych:

  • opłata manipulacyjna,
  • maksymalna wysokość opłat egzekucyjnych,
  • powstanie obowiązku zapłaty opłat egzekucyjnych,
  • likwidacja opłaty komorniczej stała opłata za czynność egzekucyjną w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych.

Nowy katalog wydatków egzekucyjnych.

Zasady pokrywania kosztów egzekucyjnych:

  • kiedy koszty ponosi zobowiązany, a kiedy je ponosi wierzyciel,
  • rezygnacja z obciążania kosztami wierzyciela.

Postanowienia w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych.

Umorzenie kosztów egzekucyjnych. Przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych. Rozłożenie na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych.

Przedawnienie zapłaty kosztów egzekucyjnych. Przedawnienie obowiązku zwrotu kosztów egzekucyjnych. Przerwanie terminu przedawnienia.

Sposoby zapłaty egzekwowanej należności.

Odpowiedzialność porządkowa:

  • wysokość kary porządkowej za odmowę udzielenia wierzycielowi informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Jak będzie się przedstawić podział kwoty uzyskanej z egzekucji.

Przepisy przejściowe i wprowadzające.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności dla wierzycieli i organów egzekucyjnych – duże nowelizacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (szkolenie online)

Internet, 01.06.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi