Termin szkolenia gwarantowany
12.02.2021

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku o kosztach egzekucyjnych) a także projektowanych, kolejnych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych; wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, w sprawie danych zawartych w upomnieniu, nowych wzorów tytułów wykonawczych, zasad współdziałania wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętych wierzytelności, zasad odpłatności za udzielenie asysty i pomocy w czasie czynności egzekucyjnych i innych. Nowe koszty egzekucyjne to problematyka dot. zarówno obowiązków pieniężnych, jak i obowiązków niepieniężnych.

Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zarządzanie kosztami egzekucyjnymi, nowe koszty upomnienia) będą obowiązywały od 20 lutego 2021 roku.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie  wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

12.02.2021 (Piątek)

Zasady zarządzania kosztami egzekucyjnymi po dniu 20 lutego 2021 roku, a w szczególności:

  • opłata manipulacyjna, wysokość i zasady pobierania,
  • opłata egzekucyjna, wysokość i zasady jej pobierania,
  • opłata za czynności egzekucyjne, nowe czynności podlegające opłacie, zasady ustalania opłaty,
  • wydatki egzekucyjne – poszerzony katalog wydatków egzekucyjnych, zasady dokumentowania,
  • ogólna definicja kosztów egzekucyjnych.

Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi w okresie przejściowym, wzajemne obowiązki w tym zakresie odnoszące się do zobowiązanych, wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętej wierzytelności.

Zasady przedawnienia kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych. Zasady obliczania terminów dla przedawnienia. Obowiązki wierzyciela i organu egzekucyjnego.

Preferencje w spłacie kosztów egzekucyjnych, w tym:

  • umorzenia,
  • rozłożenie na raty,
  • forma orzeczenia,
  • stosowanie zasad pomocy publicznej,
  • konsekwencje nie wykonania postanowienia o rozłożeniu na raty kosztów egzekucyjnych.

Instytucja ponownego wszczęcia egzekucji:

  • przesłanki,
  • tryb działania wierzycieli,
  • forma inicjowania ponownego wszczęcia egzekucji,
  • ponowna możliwość „odzyskania” poniesionych przez wierzyciela kosztów egzekucyjnych,
  • nowe rozporządzenie Ministra Finansów w tym zakresie.

Zasada ogólna współdziałania wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętej wierzytelności, nowe rozporządzenie Ministra Finansów tym zakresie.

Nowe, obowiązujące od 20 lutego 2021 roku zasady podziału kwot uzyskanych w czasie egzekucji.

Obciążenie kosztami egzekucyjnymi: zobowiązanego, wierzyciela.

Omówienie nowych, obowiązujących od dnia 20 lutego 2021 roku wzorów tytułów wykonawczych, okresy przejściowe do stosowania wzorów wcześniejszych.

Nowa wysokość kosztów upomnienia.

Omówienie nowego, obowiązującego od dnia 20 lutego 2021 roku rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

Obowiązujący od dnia 20 lutego 2021 roku wzór upomnienia, omówienie rozporządzenia w sprawie danych zawartych w upomnieniu.

Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współpracy pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym.

Omówienie rozporządzenia w sprawie określenia zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Trzecia nowelizacja ustawy egzekucyjnej – konsekwencja uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych, w tym:

  • doręczanie tytułów drogą elektroniczną,
  • e-tytuł wykonawczy jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-02-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-02-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte