Termin szkolenia gwarantowany
11-12.02.2021
Online
od 599 PLN
Cel

Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią dodatkowe zabezpieczenie finansowe pracowników i innych osób zatrudnionych przede wszystkim w późniejszym okresie życia. Uczestnictwo w nich jest dla zatrudnionych dobrowolne, ale dobrowolność nie polega na swobodnej decyzji co do przystąpienia. Osoby, które nie chcą być objęte PPK, deklarować będą brak zamiaru uczestnictwa. Przy braku takiej deklaracji albo jej nie ponowieniu – po upływie 4 lat od złożenia poprzedniej – będą automatycznie obejmowane tym programem. Cała obsługa deklaracji, wpłat, zawieranie umów o zarządzanie oraz prowadzenie PPK spoczywa przy tym na podmiocie zatrudniającym, na który za niewykonywanie przepisów ustawy o PPK mogą zostać nałożone dotkliwe kary finansowe.

PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2215). Co do zasady, środki zgromadzone mają służyć wsparciu po osiągnięciu pewnego wieku (jest on taki sam dla kobiet i mężczyzn, a zatem nie można mówić wprost o „dodatkowej emeryturze”). Stanowią własność uczestnika. Na zasadach określonych w ustawie o PPK mogą zostać wcześniej wycofane, niemniej wcześniejszy zwrot środków oznaczać będzie często dosyć znaczące ich uszczuplenie poprzez potrącenie znacznej kwoty zwrotu.

Po wejściu w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych każda instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę powinna utworzyć PPK dla swoich pracowników (poza wyjątkami określonymi w ustawie). Będzie to obligatoryjny element pakietu świadczeń dla pracowników. Jednostki sektora finansów publicznych będą musiały stosować przepisy tej ustawy od 1 stycznia 2021 r.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem a także pracowników księgowości w jednostkach archiwów państwowych.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
 
Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek należących do sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.02.2021 (Czwartek)

Trener

Marek Rotkiewicz

BLOK KADROWY

Istota PPK:

  • podstawowe założenia,
  • pojęcie podmioty zatrudniającego i osób zatrudnionych,
  • osoby objęte PPK,
  • deklaracje o nieprzystępowaniu do PPK.

Stopniowe obejmowanie pracodawców ustawą o PPK – terminy zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w jednostkach finansów publicznych.

Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK:

  • wybór instytucji finansowej,
  • obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i innych osób zatrudnionych,
  • zawarcie umowy o zarządzanie, zawarcie umowy o prowadzenie PPK, istota tych umów.

Składki i wpłaty na PPK:

  • składki po stronie pracownika i pracodawcy,
  • dobrowolne zwiększenie kwoty składek,
  • wpłata powitalna i dopłata roczna,
  • terminy odprowadzania składek.

Wypłaty z PPK, dziedziczenie oraz podział środków:

  • wypłata po osiągnięciu 60 roku życia,
  • świadczenie małżeńskie,
  • wypłata transferowa,
  • „pożyczka” na wkład mieszkaniowy,
  • wypłata w razie poważnego zachorowania,
  • wcześniejsze wycofanie środków,
  • rozwód i ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • dziedziczenie środków,
  • kwestie podatkowe przy wypłacie i wycofywaniu środków

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

12.02.2021 (Piątek)

Trener

Anna Król-Błażejewska

BLOK KSIĘGOWY

I. WPŁATY.

Struktura wpłat do PPK:

  • pracodawca: wpłata podstawowa i dobrowolna wpłata dodatkowa,
  • państwo: wpłata powitalna i dopłata roczna – warunki uzyskania, przekazanie wpłaty,
  • pracownik: wpłata podstawowa i dobrowolna wpłata dodatkowa.

Wynagrodzenie jako podstawa naliczania wpłaty do PPK.

Kalkulacja wpłat dla uczestnika PPK.

Dokonywanie wpłat:

  • obliczanie, pobieranie i odprowadzanie wpłaty do PPK,
  • termin dokonywania wpłat do PPK,
  • odpowiedzialność podmiotu zatrudniającego za błędne informacje.

Korekta wpłat do PPK.

Szczególne przypadki obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez pracownika.

Zwrot wpłat do PPK.

Zaległe wpłaty do PPK.

II. PODATKI i ZUS.

Wpłaty finansowane przez pracodawcę:

  • podatek od wpłat pracodawcy,
  • podstawa opodatkowania uczestnika PPK,
  • ulga w podatku dochodowym dla młodych do 26. roku życia a opodatkowanie wpłat,
  • wpłaty pracodawcy a wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  • koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.

Wpłata powitalna i dopłaty państwa a podatek i składki.

Wpłaty finansowane przez pracownika potrącane z wynagrodzenia netto a opodatkowanie i składki.

Wycofanie środków z PPK w trakcie trwania oszczędzania – status podatkowy:

  • wypłata środków z PPK na pokrycie wkładu własnego,
  • wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania,
  • wypłata transferowa środków z PPK,
  • zwrot środków z PPK przed 60. rokiem życia,
  • wypłata środków z PPK po 60. roku życia.

Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK lub rozwodu:

  • wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK,
  • wycofanie środków z PPK w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.

III. KOSZTY ZARZĄDZANIA.

Rodzaje opłat, których nie pobiera instytucja finansowa.

Opłaty za zarządzanie:

  • opłaty za zarządzanie funduszem,
  • wynagrodzenie za osiągnięty wynik.

Opłata za dokonywanie konwersji.

IV. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, PRZEPISY KARNE I SANKCJE.

Spory sądowe związane z PPK.

Przepisy karne i sankcje:

  • niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
  • niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK, dokonywania wpłat do PPK, zgłaszania wymaganych danych, prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK,
  • nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK,
  • nieuprawnione używanie określeń „pracowniczy plan kapitałowy” lub „PPK”,
  • naruszenie zakazu wynagradzania akwizytorów za nakłanianie podmiotu zatrudniającego do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK i zawarcie nowej umowy lub zakazu oferowania korzyści materialnych za zawarcie lub niewypowiedzenie umowy o zarządzanie lub prowadzenie PPK.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 899 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-02-2021)
 • Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-02-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kompendium wiedzy z zakresu wdrożenia PPK w jednostkach archiwów państwowych

Online, 11.02.2021 - 12.02.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi