Termin szkolenia gwarantowany
16.11.2020

Poniedzialek

Online
od 549 PLN
Cel

Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią dodatkowe zabezpieczenie finansowe pracowników i innych osób zatrudnionych przede wszystkim w późniejszym okresie życia. Uczestnictwo w nich jest dla zatrudnionych dobrowolne, ale dobrowolność nie polega na swobodnej decyzji co do przystąpienia. Osoby, które nie chcą być objęte PPK, deklarować będą brak zamiaru uczestnictwa. Przy braku takiej deklaracji albo jej nie ponowieniu – po upływie 4 lat od złożenia poprzedniej – będą automatycznie obejmowane tym programem. Cała obsługa deklaracji, wpłat, zawieranie umów o zarządzanie oraz prowadzenie PPK spoczywa przy tym na podmiocie zatrudniającym, na który za niewykonywanie przepisów ustawy o PPK mogą zostać nałożone dotkliwe kary finansowe.

PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2215). Co do zasady, środki zgromadzone mają służyć wsparciu po osiągnięciu pewnego wieku (jest on taki sam dla kobiet i mężczyzn, a zatem nie można mówić wprost o „dodatkowej emeryturze”). Stanowią własność uczestnika. Na zasadach określonych w ustawie o PPK mogą zostać wcześniej wycofane, niemniej wcześniejszy zwrot środków oznaczać będzie często dosyć znaczące ich uszczuplenie poprzez potrącenie znacznej kwoty zwrotu.

Po wejściu w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych każda instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę powinna utworzyć PPK dla swoich pracowników (poza wyjątkami określonymi w ustawie). Będzie to obligatoryjny element pakietu świadczeń dla pracowników. Jednostki sektora finansów publicznych będą musiały stosować przepisy tej ustawy od 1 stycznia 2021 r.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem a także pracowników księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
 
Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek należących do sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.11.2020 (Poniedzialek)

CZĘŚĆ I. ZASADY OGÓLNE PPK, PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY

Istota PPK:

  • podstawowe założenia,
  • pojęcie podmiotu zatrudniającego i osób zatrudnionych,
  • osoby objęte PPK,
  • deklaracje o nieprzystępowaniu do PPK,
  • terminy zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w jednostkach finansów publicznych.

Wybór instytucji finansowej – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, kryteria wyboru instytucji finansowej.

Umowa o zarządzanie PPK i umowa o prowadzenie PPK:

  • istota umów,
  • treść umów,
  • zawarcie umów,
  • obejmowanie pracowników i innych osób zatrudnionych umową o prowadzenie PPK – okres zatrudnienia.

Obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i innych osób zatrudnionych – zakres przekazywanych informacji.

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec instytucji finansowej.

 

CZĘŚĆ II. PODATKI I ZUS W PPK, W TYM RAPORTOWANIE O WPŁATACH

Wpłaty finansowane przez pracodawcę:

  • podatek od wpłat pracodawcy,
  • podstawa opodatkowania uczestnika PPK,
  • ulga w podatku dochodowym dla młodych do 26. roku życia a opodatkowanie wpłat,
  • wpłaty pracodawcy a wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  • koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.

Wpłata powitalna i dopłaty państwa a podatek i składki.

Wpłaty finansowane przez pracownika potrącane z wynagrodzenia netto a opodatkowanie i składki.

Wycofanie środków z PPK w trakcie trwania oszczędzania – status podatkowy:

  • wypłata środków z PPK na pokrycie wkładu własnego,
  • wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania,
  • wypłata transferowa środków z PPK,
  • zwrot środków z PPK przed 60. rokiem życia,
  • wypłata środków z PPK po 60. roku życia.

Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK lub rozwodu:

  • wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK,
  • wycofanie środków z PPK w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-11-2020)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte