Termin szkolenia gwarantowany
07.10.2021

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu prawa autorskiego, zarówno co do podstaw uregulowań prawnoautorskich, jak też specjalistycznej wiedzy związanej z działalnością instytucji kultury.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykujemy pracownikom instytucji kultury zajmującym się tematyką praw autorskich.

Prowadzący
Piotr Łada

Adwokat, Senior Associate w kancelarii Eversheds Sutherland Poland, absolwent kulturoznawstwa na specjalizacji krytyka i promocja sztuk plastycznych (UMCS), absolwent historii sztuki (UW).

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

07.10.2021 (Czwartek)

Podstawy prawa autorskiego:

  • źródła prawa – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konwencje, regulacje międzynarodowe,
  • właściwość prawa – relacje prawne z twórcami lub podmiotami prawa zagranicznego,
  • autorskie prawa majątkowe/prawa pokrewne/prawa zależne/autorskie prawa osobiste,
  • utwór a egzemplarz,
  • autorskie prawa osobiste,
  • zastrzeżenia dotyczące ochrony prawnoautorskiej,
  • podstawowe kategorie utworów chronionych prawem autorskim i ich specyfika (m.in. utwory słowne, plastyczne, graficzne, fotograficzne).

Rodzaje umów i pola eksploatacji:

  • wprowadzenie,
  • umowa o dzieło/umowa zlecenie/umowa z zakresu prawa autorskiego (przenosząca autorskie prawa majątkowe/licencyjna),
  • umowa o pracę a tzw. utwory pracownicze,
  • pojęcie pól eksploatacji,
  • zasady wyodrębniania pól eksploatacji – kontekst podmiotowy i przedmiotowy,
  • ustawowe pola eksploatacji,
  • konstruowanie pól eksploatacji w umowie,
  • Internet a pola eksploatacji,
  • twórczość zależna a pola eksploatacji.

Umowy prawnoautorskie i licencje:

  • różnice pomiędzy umową licencyjną a przenoszącą autorskie prawa majątkowe – forma umowy, pola eksploatacji, rodzaje umów licencyjnych, licencje ustne,
  • umowy a dozwolony użytek utworów chronionych,
  • aktualny dysponent autorskich praw majątkowych,
  • zasady konstruowania umów w zakresie wynagrodzenia,
  • moment zawarcia umowy,
  • skutek rozporządzający.

Istotne postanowienia umowne i autorskie prawa osobiste:

  • określenie stron – twórca, spadkobiercy, uprawniony,
  • przedmiot umowy – dzieło, należyta staranność, otwarty i zamknięty katalog czynności,
  • świadczenia/gwarancje – dysponowanie wiedzą, przysługiwanie praw autorskich, uzyskanie praw od osób trzecich,
  • procedury odbioru/akceptacji – przyjęcie przedmiotu umowy, protokół odbioru, jednostronny protokół odbioru,
  • wynagrodzenie – rodzaje wynagrodzeń, czynności techniczne a prawo autorskie,
  • odpowiedzialność/kara umowna – ogólne zasady kodeksu cywilnego, istota kar umownych,
  • czas trwania umowy – czas oznaczony/nieoznaczony, wykonanie prac,
  • prawo autorskie – pola eksploatacji, wynagrodzenie, czas trwania, chwila przejścia praw autorskich,
  • postanowienia końcowe – właściwość prawa, właściwość sądu, doręczenia, zmiany umowy, osoby upoważnione do reprezentacji,
  • forma umowy – pisemna/ustna, oświadczenia stron.

Wizerunek osób:

  • pojęcie wizerunku,
  • zakres ochrony,
  • wymóg zgody,
  • wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki),
  • roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku,
  • wizerunki w materiałach promocyjnych,
  • wizerunki pracowników,
  • wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne):
   • utrwalanie wydarzeń – problematyka prawa do wizerunku,
   • prawa osób dokonujących utrwalenia, rejestracji i montażu relacji z wydarzeń,
   • problematyka tzw. wizerunków muzealiów – relacje pomiędzy prawem do wizerunku osoby fizycznej a tzw. „wizerunkiem” rzeczy,
   • uprawnienie właściciela do decydowania o tzw. „wizerunku” rzeczy,
   • obiekty zawierające wizerunki osób (portrety, zdjęcia archiwalne),
  • problematyka dóbr osobistych w kontekście materiałów archiwalnych (np. listy, pamiętniki).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-10-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-10-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Prawo autorskie w instytucjach kultury – umowy prawnoautorskie i wizerunek

Online, 07.10.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi