Termin szkolenia gwarantowany
02.03.2022

Środa

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu prawa autorskiego, zarówno co do podstaw uregulowań prawnoautorskich, jak też specjalistycznej wiedzy związanej z działalnością jednostek muzealnych, galerii i biur wystaw artystycznych (m.in. organizacja wystaw, zawieranie umów, digitalizacja, prawo do wizerunku osób i muzealiów).

Znajomość reguł jakimi rządzi się prawo autorskie jest fundamentalnym warunkiem korzystania z utworów w sposób nienaruszający związanych z nimi praw wyłącznych, a tym samym w sposób pozwalający na uniknięcie cywilnoprawnych i karnych konsekwencji naruszenia tych praw.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób, które nie dysponują kierunkowym wykształceniem prawniczym, przy czym dla osób dedykowanych do obsługi prawnej muzeum szkolenie stanowi istotne uzupełnienie i pogłębienie wiedzy prawnoautorskiej w zakresie funkcjonowania jednostek muzealnych, galerii i biur wystaw artystycznych oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Prowadzący
Piotr Łada

Adwokat, Senior Associate w kancelarii Eversheds Sutherland Poland, absolwent kulturoznawstwa na specjalizacji krytyka i promocja sztuk plastycznych (UMCS), absolwent historii sztuki (UW).

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

02.03.2022 (Środa)

Wprowadzenie do prawa autorskiego:

  • źródła prawa (ustawa, akty normatywne, konwencje międzynarodowe);
  • zakres obowiązywania przepisów prawa autorskiego:
   • właściwość prawa, właściwość sądu, współpraca z podmiotami zagranicznymi,
   • wykorzystanie materiałów lub obiektów powstałych poza granicami RP lub stanowiących własność podmiotów zagranicznych,
   • umowy wypożyczenia, depozytu i transportu z aspektem zagranicznym,
   • tzw. immunitet jurysdykcyjny – ochrona prawna rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 4a ustawy o muzeach);
  • nowelizacja prawa autorskiego w zakresie działalności muzealnej, galerii i BWA:
   • utwory osierocone,
   • utwory niedostępne w obrocie,
   • prawo cytatu,
   • utrwalenie przejściowe lub incydentalne;
  • autorskie prawa majątkowe:
   • zasada tzw. monopolu twórczego,
   • czas ochrony praw majątkowych,
   • wygaśnięcie praw majątkowych „domena publiczna”,
   • zasady obliczania terminów wygaśnięcia praw autorskich,
   • utwór a egzemplarz;
  • autorskie prawa osobiste:
   • pojęcie autorskich praw osobistych,
   • teoretyczny i praktyczny czas ochrony praw osobistych,
   • prawo do autorstwa,
   • prawo do nienaruszalności formy i treści utworu tzw. integralności,
   • prawo do integralności a twórczość zależna i modyfikacje utworu.

Podstawowe pojęcia prawa autorskiego:

  • twórca w prawie autorskim:
   • utwory pracownicze,
   • umowy zlecenia, umowy o dzieło,
   • dzieła osierocone,
   • utwory współautorskie,
   • dzieła łączne i rozłączne,
   • połączenie utworów w celu ich wspólnego rozpowszechniania,
   • domniemanie autorstwa,
   • ocena stopnia wkładu twórczego,
   • działalność twórcza a działalność techniczna: reprodukcje dzieł sztuki, digitalizacja, odtworzenia lub restauracje obiektów,
   • działanie na zlecenie lub pod nadzorem artysty,
   • ochrona praw autorskich a okoliczności dotyczące twórcy, np. sztuka generowana przy użyciu komputera;
  • utwór w prawie autorskim:
   • relacje pomiędzy pojęciami muzealiów i dzieł sztuki a utworem na gruncie prawa autorskiego,
   • utwór plastyczny a jego egzemplarz – reprodukcje i odtworzenia dzieł sztuki na potrzeby wystawy,
   • fotografie,
   • serie limitowane i kolekcjonerskie,
   • pojęcie oryginału egzemplarza dzieła sztuki na gruncie prawa autorskiego (droit de suite),
   • problematyka ochrony utworów sztuki współczesnej i nowoczesnej (np. spór w zakresie ochrony prawnej  sztuki współczesnej – land art, video art, ready-made, sztuka abstrakcyjna),
   • problematyka własności egzemplarzy dzieł sztuki (własność dzieła wykonanego z materiałów będących własnością muzeów lub sponsora, dzieła sztuki realizowane w przestrzeni publicznej);
  • twórczość zależna:
   • opracowania-utwory samoistne i niesamoistne,
   • utwory inspirowane,
   • utwór z tzw. zapożyczeniami (cytat, plagiat),
   • twórczość zależna (opracowania, tłumaczenia, adaptacje, przeróbki);
  • umowy z zakresu prawa autorskiego:
   • ogólna charakterystyka umów,
   • umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe,
   • umowy licencyjne (wyłączne, niewyłączne, czasowe, na czas nieoznaczony),
   • istotne elementy umów (strony, terytorium, czas trwania),
   • wynagrodzenie,
   • terminy wypowiedzenia,
   • odbiór,
   • kary umowne;
  • pola eksploatacji:
   • istota pól eksploatacji,
   • nazwane i nienazwane pola eksploatacji,
   • konstruowanie pól eksploatacji,
   • pola eksploatacji specyficzne dla muzealiów oraz sztuk wizualnych;
  • problematyka autorskich praw osobistych w umowach:
   • rodzaje praw autorskich osobistych,
   • potencjalne ryzyka naruszenia praw osobistych,
   • dozwolone klauzule umowne dotyczące praw osobistych m.in. upoważnienie do wykonania praw osobistych lub zobowiązanie do niewykonywania,
   • autorskie prawa osobiste a utwory zależne, modyfikacje, zmiany reprodukcji utworów;
  • umowy prawnoautorskie a sztuka współczesna:
   • specyfika umów dotyczących sztuki współczesnej,
   • dzieła audiowizualne,
   • sztuka video,
   • sztuka konceptualna,
   • found footage film,
   • utwór a egzemplarze dzieła sztuki.

Prawnoautorskie aspekty organizacji wystaw:

  • wystawa a prawa autorskie osobiste twórców:
   • istota autorskich praw osobistych twórców w kontekście wystaw,
   • oznaczanie autorstwa przy obiektach (zakres niezbędnych informacji, forma i treść opisu obiektu),
   • prawo do nienaruszalności formy i treści utworów tzw. integralności (błędny sposób ekspozycji, ingerencja w „wygląd” oryginału obiektu lub jego reprodukcji),
   • naruszenie prawa do rzetelnego wykorzystania utworu;
  • autorskie prawa majątkowe w kontekście organizacji wystawy:
   • podstawy prawne wystawienia i wykorzystania obiektów na wystawie (m.in. umowy z twórcami, wygaśnięcie autorskich praw majątkowych, prawo cytatu, dysponowanie wyłącznie własnością obiektu a uprawnienie do ekspozycji, wystawienie obiektów znajdujących się w depozycie lub wypożyczonych),
   • pola eksploatacji utworu związane z organizacją wystawy w muzeum (m.in. udostępnianie, rozpowszechnianie, ekspozycja);
  • dozwolony użytek publiczny dotyczący wystaw – działania promocyjne i informacyjne:
   • informowanie o wystawie w zakresie sprawozdania o aktualnych wydarzeniach m.in. wernisaż, finisaż (art. 26 pr. aut),
   • prawo cytatu a publikacje związane z wystawą (art. 29 pr. aut.),
   • własność obiektu a ekspozycja na wystawie m.in. problematyka uprawnienia do ekspozycji i pobierania opłat za wstęp (art. 32 ust. 1 pr. aut),
   • rozpowszechnianie utworów wystawionych na wystawie a katalogi wystawowe i publikacje związane z wystawą czasową lub stałą (art. 33 pkt 2 pr. aut),
   • reklama wystawy publicznej a wykorzystanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów (art. 33 z indeksem 3 pr. aut.);
  • wystawa jako przedmiot ochrony prawa autorskiego:
   • problematyka praw autorskich do utworów tworzonych na potrzeby konkretnej wystawy (m.in. „pomysł” na wystawę, scenariusze wystaw projekty wystaw, teksty związane z publikacjami, teksty promocyjne – utwory pracownicze a umowy cywilnoprawne),
   • wystawa jako utwór – zakres ochrony,
   • uprawnienia osób trzecich (zwiedzających, mediów) do dokumentowania oraz informowania o wystawie;
  • wizerunek osób i muzealiów:
   • pojęcie wizerunku, zakres ochrony, wymóg zgody, wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki),
   • roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku, wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku);
  • utrwalanie wydarzeń:
   • problematyka prawa do wizerunku,
   • prawa osób dokonujących utrwalenia, rejestracji i montażu relacji z wydarzeń;
  • problematyka tzw. wizerunków muzealiów:
   • relacje pomiędzy prawem do wizerunku osoby fizycznej a tzw. „wizerunkiem” rzeczy,
   • uprawnienie właściciela do decydowania o tzw. „wizerunku” rzeczy,
   • „wizerunki” muzealiów w kontekście art. 25a ustawy o muzeach,
   • muzealia zawierające wizerunki osób (portrety, zdjęcia archiwalne),
   • problematyka dóbr osobistych w kontekście materiałów archiwalnych (np. listy, pamiętniki).

Digitalizacja i fotografia:

  • dopuszczalność digitalizacji i udostępniania wizerunków muzealiów w zależności od statusu prawnoautorskiego
   • dopuszczalność i zasady udostępnienia wizerunków muzealiów ze względu na status utworu (m.in. utwór chroniony – brak wygaśnięcia autorskich praw majątkowych, domena publiczna – wygaśnięcie autorskich praw majątkowych, tzw. dzieła osierocone),
   • dopuszczalność i zasady udostępnienia wizerunków muzealiów ze względu na osobę uprawnionego i podstawę prawną (m.in. muzeum, twórcy, spadkobiercy, darowizny dzieł sztuki, dozwolony użytek utworów chronionych, umowy) art. 25a ustawy o muzeach a digitalizacja i udostępnianie wizerunku muzealiów;
  • podstawy prawne wykorzystania fotografii:
   • wygaśnięcie autorskich praw majątkowych do fotografii (domena publiczna),
   • brak ochrony prawa autorskiego (problematyka reprodukcji dzieł sztuki 2D),
   • umowy i zgody twórców lub ich spadkobierców na wykorzystanie fotografii (umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, umowy licencyjne),
   • dozwolony użytek utworów fotograficznych (prawo cytatu plastycznego lub fotograficznego, sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, fotorelacje, fotografia utworów zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, reklama i promocja wystaw i zbiorów fotografii),
   • własność egzemplarza (reprintu, odbitki) a uprawnienia do eksploatacji utworu fotograficznego,
   • wykorzystanie tzw. osieroconych fotografii (brak możliwości ustalenia twórcy lub spadkobierców);
  • problematyka prawnoautorska fotografii „dawnej”:
   • zasady ochrony i eksploatacji tzw. fotografii dawnej,
   • prawnoautorskie relacje pomiędzy ustawą z 1926 roku, z 1952 roku i 1994 roku,
   • ustawa z 1952 roku – konieczność umieszczenia noty copyrightowej dla powstania ochrony, brak ochrony fotografii reporterskiej, czas trwania ochrony autorskich praw majątkowych na gruncie poprzednich ustaw z 1926 roku i 1952 roku, a obecne uregulowania,
   • problematyka wykorzystania fotografii powszechnie znanych a ochrona praw fotografów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-02-2022)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-02-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte