Termin szkolenia gwarantowany
13.02.2019

Środa

Poznań
od PLN
Cel

W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej – zatrudnienia – zachodzą wręcz ciągłe zmiany.

W ubiegłym roku nastąpiły zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, dotyczące pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników. Zmiany w zakresie uzyskiwania danych osobowych obejmują również ZFŚS odnośnie ustalania sytuacji socjalnej osób uprawnionych do świadczeń. Niezmiernie ważne są również zmiany w zakresie monitoringu pracowników, jak również dotyczące dodatkowych uprawnień rodzicielskich.

Jedną z największych „grup” nowości będą wchodzące w życie z początkiem 2019 r. przepisy związane z elektronizacją akt osobowych.  Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotyczą również zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartości oraz szeroko odnosi się do kwestii prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, jak również zakresu ewidencji czasu pracy.

Na pewno należy również zwrócić uwagę na znaczące zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Czas trwania
9:30-15:30
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr, osoby zarządzające oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką szkolenia.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

13.02.2019 (Środa)

9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Planowane zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników:

 • nowy katalog danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika,
 • zgoda, jako podstawa przetwarzania danych – zakres, ograniczenia, warunki udzielenie zgody, możliwość odwołania zgody,
 • dane wrażliwe i dane o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa,
 • dane biometryczne – wprowadzenie możliwości ich przetwarzania.

Planowane zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS – konieczność zmian regulaminu.

Monitoring pracowników – przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.:

 • monitoring wizyjny: dopuszczalność, procedura wprowadzenia, zakres wykorzystania, kwestie informacyjne w stosunku do pracowników, okres przechowywania nagrań,
 • monitoring poczty służbowej: wprowadzenie, warunki i ograniczenia stosowania,
 • inne formy monitoringu(np. gps w samochodach, kontrola służbowych telefonów itp.) – wprowadzenie, stosowanie.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Indywidualne lub ruchome rozkłady czasu pracy, przerywany czas pracy – zmiany obowiązujące od czerwca 2018 r.:

 • wniosek o wprowadzenie indywidualnego rozkładu, ruchomego rozkładu czasu pracy lub przerywanego czasu pracy  obligujący pracodawcy do zgodę na zmiany,
 • kiedy istnieje możliwość odmowy uwzględnienia wniosku.

Zasad wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 2019 r. 

Dokumentacja pracownicza od 2019 r.:

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe),
 • ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza,
 • informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem pracy,
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej,
 • informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci,
 • przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz działania pracodawcy związane z jej wejściem w życie.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej:

 • cztery części akt osobowych,
 • nowe zasady numeracji akt osobowych,
 • zasady usuwania dokumentów z akt osobowych,
 • zakres treści „dokumentacji pracowniczej” (poza ewidencją czasu pracy m. in. wnioski pracowników, zgody pracowników opiekujących się małym dzieckiem i kobiet w ciąży, dokumenty związane z pracą w godzinach nadliczbowych lub zadaniowym czasem pracy),
 • znaczne zmiany w zakresie treści ewidencji czasu pracy (m. in. podawanie przedziałów godzinowych pracy,
 • regulacje dotyczące trybu przekazywania pracownikom niektórych informacji
  zasady prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej,
 • sposób dokonywania doręczeń informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej,
  wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
 • dokumentacja pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Związki zawodowe – duże zmiany od 2019 r.:

 • rozszerzenie uprawnienia do zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby wykonujące umowy cywilnoprawne,
 • nowe zasady informowania o liczebności związku zawodowego,
 • nowe zasady udzielania zwolnień na wykonywanie doraźnych czynności związkowych,
 • rozszerzenie ochrony rozwiązania umowy dla osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Koszt

	string(5) "after"
	string(10) "06-02-2019"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Najnowsze zmiany w prawie pracy 2018/2019

Poznań, 13.02.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 549,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 549,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi