Termin szkolenia gwarantowany
20.05.2020

Środa

Internet
od PLN
Cel

Obecna sytuacja związana z epidemią jest wyjątkowo trudna dla instytucji kultury i współpracujących z nimi osób. Zamknięcie instytucji kultury nastąpiło w pierwszej kolejności, stan ten się przedłuża i ma znaczący wpływ na zatrudnienie, ograniczenie zarobków pracowników lub praktycznie całkowity ich brak dla osób współpracujących z instytucjami kultury na podstawie umów cywilnoprawnych czy w ramach samodzielnej działalności.

NULL
Czas trwania
11:30-14:30
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem w instytucjach kultury.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.05.2020 (Środa)

Zwolnienia z ZUS dla płatników składek.

Zwolnienia z ZUS samozatrudnionych.

Postojowe dla zleceniobiorców lub wykonawców umów o dzieło:

  • warunki, jakie należy spełnić,
  • wyłączenia,
  • wysokość świadczenia – standardowa i równa przychodom,
  • wnioskowanie,
  • ponowne otrzymanie świadczenia.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionych:

  • uprawnieni,
  • wysokość dofinansowania,
  • wniosek,
  • zobowiązania.

Wsparcie finansowe artystów z tarczy antywirusowej:

  • możliwość wsparcia osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w przypadku, gdy działalność twórcza lub artystyczna nie może być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
  • kto może uzyskać wsparcie?,
  • kto udziela wsparcia?,
  • maksymalna wysokość tego wsparcia,
  • rodzaj wydatków objętych wsparciem,
  • wniosek – dane, tryb składania.

Umowy cywilnoprawne:

  • rozwiązanie umowy zlecenia i umowy o dzieło,
  • odpowiedzialność za szkodę związaną z niezrealizowaniem umowy.

Praca zdalna:

  • przesłanki zlecenia i okres pracy zdalnej,
  • wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy,
  • miejsce wykonywania pracy zdalnej,
  • odmowa realizowania pracy zdalnej przez pracownika,
  • ustalenie zasad pracy zdalnej (bhp, koszty po stronie pracownika, ochrona danych itp.).

Zmiany w zakresie czasu pracy:

  • dostosowanie regulacji wewnętrznych dotyczących czasu pracy do aktualnych potrzeb – zmiana okresów rozliczeniowych, systemów i rozkładów czasu pracy,
  • zmiany regulaminu pracy lub obwieszczenia,
  • inne rozkłady i systemu na wniosek pracownika – wniosek, zmiana umowy,
  • czas pracy przy pracy zdalnej – obowiązki pracownika, zmiany i dostosowanie do potrzeb pracodawcy, odpoczynki, nadgodziny,
  • ewidencja czasu pracy – praca zdalna, przestój.

Przestój, urlopy wypoczynkowe, urlopu bezpłatne itp.:

  • nieświadczenie pracy przez pracowników i regulacje z tym związane.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Prawo pracy w instytucjach kultury - zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych (szkolenie online)

Internet, 20.05.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi