Termin szkolenia gwarantowany
29.11.2022

Wtorek

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o decyzje o wsparciu udzielane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji w ramach programu cała Polska jednolitym obszarem inwestycyjnym.

W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadanej decyzji, konsekwencjami opóźnień w realizacji warunków decyzji oraz sposobami reagowania na nie.

Przedstawione zostaną wątpliwości wynikające z ww. przepisów odnośnie prawa do zwolnień podatkowych, w tym stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów oraz sądy administracyjne.

Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (w tym wątpliwości interpretacyjne na tle niniejszej ustawy), rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych), monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję.

Uczestnicy poznają zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami dyskontowania na przykładzie liczbowym, a także będą mieli możliwość zapoznania się z formularzem CIT-8S i prezentacji danych na ww. Formularzu.

Zwrócona zostanie uwaga na przepisy dotyczące tzw. małej klauzuli antyoptymalizacyjnej i konsekwencji z tym związanych. Omówione zostaną także zmiany wprowadzane przez przepisy Polskiego Ładu zarówno do przepisów odnoszących się do działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwoleń jak i Decyzji o wsparciu.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:30 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się podatkami w przedsiębiorstwach, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Prowadzący
Sylwia Rusinek

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.11.2022 (Wtorek)

Pomoc publiczna udzielana na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców, w tym w szczególności:

  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji,
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym,
  • Zmiany w ustawie CIT/PIT, w tym w szczególności zmiany wynikające z Polskiego Ładu.

Decyzje o wsparciu:

  • warunki zawarte w Decyzjach o wsparciu,
  • konsekwencje naruszenia warunków Decyzji o wsparciu,
  • zmiany Decyzji o wsparciu – przesłanki i procedura,
  • uchylenie i wygaszenie Decyzji o wsparciu – warunki, konsekwencje,
  • pomoc publiczna w oparciu o Decyzję o wsparciu,
  • okres obowiązywania Decyzji o wsparciu.

Zasady prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu – jak obliczyć wielkość przysługującej pomocy publicznej:

  • lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
  • wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej,
  • duże projekty inwestycyjne,
  • pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy,
  • ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej,
  • decyzja o wsparciu jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT.

Wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania z pomocy publicznej:

  • okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków
  • obliczenie limitu pomocy publicznej
  • nabycie lub wytworzenie środków trwałych
  • inwestycje odtworzeniowe
  • nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
  • leasing, najem, dzierżawa środków trwałych
  • używane środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
  • moment poniesienia wydatków kwalifikowanych
  • koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy

Ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej:

  • kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Decyzję o wsparciu – „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów,
  • produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem określonym w decyzji o wsparciu / na terenie określonym w decyzji o wsparciu, ale poza zakresem zwolnienia z opodatkowania – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego,
  • zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów
  • przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
  • dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności;
  • podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;

Ustalanie dochodu bądź straty w rozliczeniu rocznym:

  • konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP);
  • obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej,
  • zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
  • prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S,
  • definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);

Dyskontowanie wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej:

  • znaczenie dyskontowania,
  • moment uzyskania Decyzji o wsparciu,
  • moment poniesienia wydatku,
  • moment otrzymania pomocy,
  • ustalenie limitu przysługującej pomocy publicznej,
  • dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych – przykład liczbowy.

Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję.

Mała klauzula antyoptymalizayjna.

Zmiany w zakresie SSE i PSI wynikające z polskiego ładu.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-11-2022)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-11-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte