18.10.2022

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o decyzje o wsparciu udzielane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji  w ramach programu cała Polska jednolitym obszarem inwestycyjnym.

W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadanej decyzji,  konsekwencjami opóźnień w realizacji warunków decyzji oraz sposobami reagowania na nie.

Przedstawione zostaną wątpliwości wynikające z ww. przepisów odnośnie prawa do zwolnień podatkowych, w tym stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów oraz sądy administracyjne.

Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (w tym wątpliwości interpretacyjne na tle niniejszej ustawy), rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych), monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję.

Omówione zostaną zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, a także prezentacji uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8 i CIT-8S. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania wydatków kwalifikowanych oraz pomocy publicznej.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przepisy dotyczące tzw. małej klauzuli antyoptymalizacyjnej i konsekwencji z tym związanych. Omówione zostaną także zmiany wprowadzane przez przepisy Polskiego Ładu zarówno do przepisów odnoszących się do działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwoleń jak i Decyzji o wsparciu.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
  • dyskusja
  • prezentacja
  • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się podatkami w przedsiębiorstwach, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Prowadzący
Sylwia Rusinek

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

18.10.2022 (Wtorek)

Pomoc publiczna udzielana na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskej Strefy Inwestycji- podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców, w tym w szczególności:

      • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,
      • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji,
      • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym,
      • zmiany w ustawie CIT/PIT, w tym w szczególności zmiany wynikające z Polskiego Ładu.

Decyzje o wsparciu:

      • warunki zawarte w Decyzjach o wsparciu,
      • konsekwencje naruszenia warunków Decyzji o wsparciu,
      • zmiany Decyzji o wsparciu – przesłanki i procedura,
      • uchylenie i wygaszenie Decyzji o wsparciu – warunki, konsekwencje,
      • pomoc publiczna w oparciu o Decyzję o wsparciu,
      • okres obowiązywania Decyzji o wsparciu.

Zasady prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu – jak obliczyć wielkość przysługującej pomocy publicznej:      

      • lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
      • wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej,
      • duże projekty inwestycyjne,
      • pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy,
      • ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej,
      • decyzja o wsparciu jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT.

Wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania z pomocy publicznej:

      • okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków,
      • obliczenie limitu pomocy publicznej,
      • nabycie lub wytworzenie środków trwałych,
      • inwestycje odtworzeniowe,
      • nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów,
      • leasing, najem, dzierżawa środków trwałych,
      • używane środki trwałe,
      • wartości niematerialne i prawne,
      • kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe),
      • moment poniesienia wydatków kwalifikowanych,
      • koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy.

Ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej:

      • kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Decyzję o wsparciu – „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów,
      • produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem określonym w decyzji o wsparciu / na terenie określonym w decyzji o wsparciu, ale poza zakresem zwolnienia z opodatkowania – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego,
      • zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów,
      • przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności,
      • dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności,
      • podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP.

Ustalanie dochodu bądź straty w rozliczeniu rocznym:

      • konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP),
      • obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej,
      • zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
      • prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S,
      • definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania),
      • problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej Decyzji o wsparciu.

Dyskontowanie wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej:

      • moment uzyskania Decyzji o wsparciu,
      • moment poniesienia wydatku,
      • moment otrzymania pomocy,
      • dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych.

Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję.

Mała klauzula antyoptymalizayjna.

Zmiany w zakresie SSE i PSI wynikające z Polskiego Ładu.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-10-2022)
  • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-10-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • certyfikat (wer. elektroniczna)
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Program wsparcia nowych inwestycji w ramach PSI

Online, 18.10.2022

  • Administracja publiczna.
  • Korpus służby cywilnej.
  • Jednostki samorządu terytorialnego.
  • Wymiar sprawiedliwości.
  • Placówki naukowe.
  • Instytucje kultury.
  • Wojsko Polskie.
  • Jednostki oświatowe.
  • Jednostki budżetowe.
  • Stowarzyszenia i fundacje.
  • Służba zdrowia.
  • Zakłady budżetowe.
  • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
  • Spółki samorządowe.
  • Spółki Skarbu Państwa.
  • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

  • Liczba osób: 0
  • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
  • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
  • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi