Termin szkolenia gwarantowany
16.11.2021

Wtorek

Łódź/Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi czynnościami niezbędnymi w przygotowaniu urządzeń księgowych do prawidłowego  sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Podczas szkolenia omówiony zostanie harmonogram czynności przygotowawczych związanych z zamknięciem roku budżetowego oraz zasady i sposób przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników i innych pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Danuta Kaźmierczak

Specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej. Doświadczona praktyczka z długoletnim stażem pracy jako główna księgowa w jednostce budżetowej oraz autorka licznych publikacji z zakresu finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.11.2021 (Wtorek)

I. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRAWIDŁOWYM ZAMKNIĘCIEM ROKU BUDŻETOWEGO

Analiza zdarzeń, bieżące kontrolowanie terminów wpływu dokumentacji finansowej do jednostki mając na uwadze obowiązujący plan wydatków oraz szczególne zwrócenie uwagi na:

  • zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie będą miały miejsce w danym roku,
  • bieżące monitorowanie realizacji zobowiązań, aby nie dopuścić do ich ewentualnego przeterminowania.

Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji:

  • terminy i zasady.

Analiza i ewentualna korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Prawidłowe zaksięgowanie kosztów i zobowiązań na przełomie roku budżetowego.

Rozliczenie ewentualnych zaliczek udzielonych pracownikom.

Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem prawidłowego ustalenia np. dochodów z mienia (czynsze, dzierżawy, sprzedaż majątku itp.) lub z tytułu świadczonych usług.

Zwrócenie uwagi na dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego w odniesieniu m.in. do:

  • ewidencji oraz weryfikacji należności i zobowiązań,
  • naliczenie odsetek za zwłokę (podstawy prawne i wyjaśnienia szczególne),
  • naliczenia odpisów aktualizujących wartości należności (jak prawidłowo powinno funkcjonować konto „290”),
  • zweryfikowanie prawidłowości zaangażowania wydatków itp. (analiza kont pozabilansowych 998 i 999).

Dokonanie wyliczenia i poprawnego ujęcia w księgach rachunkowych jednostki umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych lub według stawek określonych decyzją dysponenta części budżetowej oraz zweryfikowanie stanu pozostałych środków trwałych i ich jednorazowego umorzenia.

Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwestycyjnych na właściwe konta, ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych (przykłady prawidłowych rozliczeń).

 

II. INWENTARYZACJA – ZASADY ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA I UDOKUMENTOWANIA  ORAZ  NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI  – ODPOWIEDZIALNOŚĆ  POSZCZEGÓLNYCH OSÓB

Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako ważny element rachunkowości jednostek wynikający z uor.

Terminarz inwentaryzacji dostosowany do aktualnej sytuacji uwzględniający prawidłową organizację inwentaryzacji, przebieg i jej udokumentowanie.

Metody, rodzaje oraz sposoby prawidłowego przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji wg zasad zawartych w uor.

Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

  • prace organizacyjne przed spisem, podział kompetencji między poszczególnymi osobami odpowiedzialnymi za inwentaryzację oraz prawidłowe rozliczenie spisu z natury.

Inwentaryzacja uzgadniania drogą potwierdzenia sald wymagająca odpowiednich etapów i prawidłowej dokumentacji.

Inwentaryzacja aktywów i pasywów w drodze weryfikacji:

  • zasady, sposoby i dokumentacja.

Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji, ustalenie ewentualnych różnic i opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej.

Zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby kontrolne.

Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pozostałych pracowników.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Hotel Focus***
ul. Łąkowa 23/25
90 -554 Łódź

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-11-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-11-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-11-2021)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-11-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte