Termin szkolenia gwarantowany
19.11.2020

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi czynnościami niezbędnymi w przygotowaniu urządzeń księgowych do prawidłowego  sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Podczas szkolenia omówiony zostanie harmonogram czynności przygotowawczych związanych z zamknięciem roku budżetowego oraz zasady i sposób przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników i innych pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Danuta Kaźmierczak

Specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej. Doświadczona praktyczka z długoletnim stażem pracy jako główna księgowa w jednostce budżetowej oraz autorka licznych publikacji z zakresu finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.11.2020 (Czwartek)

I. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z ZAMKNIĘCIEM ROKU BUDŻETOWEGO

Analiza zdarzeń, bieżące kontrolowanie terminów wpływu dokumentacji finansowej do jednostki, mając na uwadze obowiązujący plan wydatków oraz szczególne zwrócenie na:

  • zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie będą miały miejsce w danym roku,
  • bieżące monitorowanie realizacji zobowiązań, aby nie dopuścić do ich ewentualnego przeterminowania.

Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji:

  • terminy,
  • zasady.

Analiza i ewentualna korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Jak księgujemy koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego?

Rozliczenie ewentualnych zaliczek udzielonych pracownikom.

Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem prawidłowego ustalenia np. dochodów z mienia (czynsze, dzierżawy, sprzedaż majątku itp.) lub z tytułu świadczonych usług.

Zwrócenie uwagi na dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu  na koniec roku budżetowego w odniesieniu do:

  • ewidencji oraz weryfikacji należności i zobowiązań,
  • naliczenie odsetek za zwłokę (podstawy prawne i wyjaśnienia szczególne),
  • odstępstwa od zasady obowiązkowego dochodzenia należności budżetowych,
  • naliczenia odpisów aktualizujących  wartości  należności (jak prawidłowo powinno funkcjonować konto „290”),
  • zweryfikowanie zaangażowania wydatków itp. (analiza kont pozabilansowych 998 i 999).

Dokonanie wyliczenia i poprawnego ujęcia w księgach rachunkowych jednostki umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych lub według stawek określonych decyzją dysponenta części budżetowej oraz zweryfikowanie stanu pozostałych środków trwałych i ich jednorazowego umorzenia.

Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwestycyjnych na właściwe konta, ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych:

  • przykłady prawidłowych rozliczeń.

 

II. INWENTARYZACJA – ZASADY ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA I UDOKUMENTOWANIA ORAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI – ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH OSÓB

Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki wynikający z uor.

Terminarz inwentaryzacji dostosowany do aktualnej sytuacji uwzględniający prawidłową organizację inwentaryzacji, przebieg i jej udokumentowanie.

Metody, rodzaje oraz sposoby prawidłowego przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji wg zasad zawartych w uor.

Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

  • prace organizacyjne przed spisem, podział kompetencji między poszczególnymi osobami odpowiedzialnymi za inwentaryzację oraz prawidłowe rozliczenie spisu z natury.

Inwentaryzacja uzgadniania drogą potwierdzenia sald wymagająca odpowiednich etapów i prawidłowej dokumentacji.

Inwentaryzację aktywów i pasywów w drodze weryfikacji:

  • zasady,
  • sposoby,
  • dokumentacja.

Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji, ustalenie ewentualnych różnic i opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej.

Zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby kontrolne.

Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pozostałych pracowników.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-11-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Podstawowe czynności niezbędne w przygotowaniu urządzeń księgowych do prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych za 2020 r. (szkolenie online)

Online, 19.11.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi