Termin szkolenia gwarantowany
26.04.2021

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na te zasady, z którymi jednostki sektora finansów publicznych, w trakcie praktycznego ich stosowania, napotykają na wątpliwości oraz przedstawienie jak prawidłowo je stosować w wybranych zagadnieniach w oparciu o aktualne podstawy prawne.

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych i finansowych to część działalności jednostek sektora finansów publicznych, w której powstaje najwięcej wątpliwości dotyczących zasad prawidłowego jej prowadzenia. Spowodowane jest to między innymi tym, że część z reguł obowiązujących wynika z praktyki rachunkowości a nie z uregulowań prawnych, jak również tym, że wiele problemów budzi w jednostkach prawidłowe stosowanie szczególnych zasad rachunkowości obowiązujących w sektorze publicznym.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Danuta Kaźmierczak

Specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej. Doświadczona praktyczka z długoletnim stażem pracy jako główna księgowa w jednostce budżetowej oraz autorka licznych publikacji z zakresu finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.04.2021 (Poniedzialek)

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zbiór instrukcji regulujących gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • przykłady nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości jednostek wynikającymi z uwag służb kontrolnych,
  • jakie uproszczenia zgodnie z uor można stosować w polityce rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych?

Zakres obowiązków dotyczący prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej, powierzanych głównym księgowym i skarbnikom w ramach systemu kontroli finansowej.

Główny księgowy/skarbnik  jednostki sektora finansów publicznych w strukturze kontroli finansowej:

  • obowiązkowe elementy dokumentu potwierdzającego przekazanie obowiązków głównemu księgowemu/skarbnikowi,
  • efekt kontroli i dodatkowe uprawnienia w procesie kontroli itp.

Wydatki budżetowe – podstawowe informacje, ewidencja i klasyfikacja:

  • wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa,
  • system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,
  • koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego (sposób i zasady ich prawidłowej ewidencji),
  • zasady ewentualnych korekt błędów z lat poprzednich.

Zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków – jak jednostka prawidłowo powinna angażować wydatki aby nie dopuścić do przekroczenia planu finansowego:

  • ewidencja,
  • rozliczanie,
  • dyscyplina finansów publicznych.

Jak prawidłowo postępować z przeterminowanymi fakturami?

Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej wydatków w interpretacjach i wyjaśnieniach.

Dochody budżetowe:

  • przychody a dochody,
  • pojęcie – przypisane i nieprzypisane,
  • podział wg rodzaju i zasady ich ewidencji na kontach.

Niezbędne procedury oceny stopnia prawdopodobieństwa pozyskania należności budżetowych:

  • ustalenie i odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych,
  • ustalenie i odpisanie należności wątpliwych,
  • ustalenie i odpisanie należności wątpliwych metodą identyfikacji poszczególnych należności.

Odstępstwa od zasady obowiązkowego dochodzenia należności budżetowych – kiedy?

Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.

Wyjaśnienia do wybranych paragrafów dochodów budzących najwięcej problemów związanych z ich prawidłową i kwalifikacją.

Zasygnalizowanie zasad rachunkowości w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków w tym miedzy innymi:

  • wyjaśnienia Krajowych Standardów Rachunkowości „Środki trwałe”,
  • podział rodzajowy, zasady klasyfikowania oraz amortyzacji i umarzania,
  • różnice między ulepszeniem a remontem (praktyczne porady) klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 427,
  • ewidencja, finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie,
  • klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 606,
  • pojęcie wartości niematerialnych i prawnych  (zasady amortyzacji i umarzania oraz  ewidencja syntetyczna i analityczna),
  • licencje na użytkowanie programów komputerowych (zasady ewidencji i klasyfikacji).

Dopuszczalne uproszczenia w prowadzeniu prawidłowej ewidencji składników aktywów trwałych o niskiej wartości początkowej – przykłady.

Zasady likwidacji majątku (niezbędne dokumenty i kto podejmuje decyzje).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-04-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-04-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte