22-23.02.2023
Online
od 949 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu wydatków budżetowych- znaczenie planu wydatków, istota zaangażowania.

Uczestnicy poznają zasady gospodarki środkami publicznymi, politykę rachunkowości oraz najczęściej stwierdzane nieprawidłowości. Uczestnicy zapoznają się z etapami kontroli: formalnej, rachunkowej, merytorycznej a kontroli biznesowej.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

22.02.2023 (Środa)

Charakterystyka sektora finansów publicznych z omówieniem zasad gospodarki środkami publicznymi, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

Elementy obligatoryjne jakie powinna zawierać Polityka rachunkowości.
a. uproszczenia – a wprowadzone zapisy do Polityki rachunkowości.

Stosowanie w rachunkowości jednostki konta 300.

Przełom roku a okres przejściowy: uproszczenia dla kosztów dostaw usług dotyczących przełomu miesięcy grudzień-styczeń.

Do jakiego dnia należy zaliczyć wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym?

Odpowiedzialność kierownika i obowiązki głównego księgowego.

Zasady funkcjonowania kont, ewidencja księgowa oraz rozliczenia z budżetem w jednostkach budżetowych, (konieczność stosowania własnej polityki rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości z zastosowaniem uchwał komitetu standardów rachunkowości).

Obligatoryjne terminy sporządzania zestawienia obrotów i sald.

Prawo zamówień publicznych a rola głównego księgowego.

Wydatki budżetowe: znaczenie planu wydatków, istota zaangażowania, możliwość zaciągania zobowiązań dla zapewnienia ciągłości działania ponad wielkości określone planem.

Ewidencja zaangażowania wydatków:

  • zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień,
  • prawne zaangażowanie wynagrodzeń i pochodnych,
  • jakie są zasady ewidencji zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich?

Ewidencja księgowa realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczenie efektów na poszczególne obiekty środków trwałych. Gospodarowanie majątkiem trwałym, w tym wyodrębnienie w ewidencji księgowej Pozostałych środków trwałych oraz pozabilansowej ewidencji ilościowej składników majątkowych. Znaczenie ksiąg inwentarzowych.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w powyższym zakresie przez audyt i instytucje kontroli zewnętrznej (RIO, NIK i KAS):

  • nieodnotowywanie w ewidencji księgowej daty wymagalności zobowiązań,
  • nieprawidłowa ewidencja zobowiązań wobec kontrahentów,
  • nieprawidłowa ewidencja zobowiązań podatkowych jednostki budżetowej,
  • nieprawidłowa ewidencja zobowiązań podatkowych jednostki budżetowej,
  • rozbieżności w nazwach kont syntetycznych,
  • dokonywanie wydatków, które nie miały pokrycia w planie finansowym jednostki.

Lista osób i podmiotów objętych sankcjami. Decyzje ministra SWiA.

Remont a ulepszenie – znaczenie komórek merytorycznych:

  • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”

Umowa na roboty remontowe a obligatoryjne elementy jakie powinna zawierać.

Czy zamawiający mogą już zgodnie z prawem potrącać wykonawcom kary umowne i dochodzić ich z zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Etapy kontroli: formalnej, rachunkowej, merytorycznej a kontroli biznesowej.

Obligatoryjne czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych oraz finansowych:

 • wzory protokołów,
 • potwierdzenie sald.

Inwentaryzacja (cele, metody, terminy, dokumentacja, rozliczenie wyników inwentaryzacji).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-02-2023)
 • 1049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-02-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

ABC rachunkowości budżetowej - najczęstsze błędy

Online, 22.02.2023 - 23.02.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi