Termin szkolenia gwarantowany
26.08.2021

Czwartek

Online
od 399 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie rachunkowego funkcjonowania jednostek pomocy społecznej, w tym szczególnie zasad dotyczących należności alimentacyjnych, ewidencji wpłat komorniczych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń itp. Uczestnicy sprawdzą również czy prawidłowo sporządzają sprawozdania.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach pomocy społecznej podległych JST, m.in. do ośrodków pomocy społecznej (OPS), regionalnych ośrodków polityki społecznej (ROPS), powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR).

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
30.05.2022 Podstawy rachunkowości budżetowej w JSFP Online Ewa Kozakiewicz Termin szkolenia gwarantowany

Program

Dzień 1

26.08.2021 (Czwartek)

Ewidencja należności i dochodów w tym m.in.:

  • przypisy i odpisy, dochody nieprzypisane,
  • nadpłaty,
  • należności sporne i wątpliwe,
  • odraczanie terminu płatności,
  • rozłożenie na raty,
  • umorzenia,
  • przedawnienia.

Zasady dotyczące rozliczania i ewidencji należności alimentacyjnych, ewidencja wpłat komorniczych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń – odniesienia do sprawozdawczości budżetowej.

Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych JST ustawami, prawidłowość danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ.

Naliczanie i ewidencja odsetek od należności.

Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.

Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe i inwestycyjne, wydatki niewygasające.

Zobowiązania finansowe i zaangażowanie.

Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych. Korekta kosztów.

Inne różne wątpliwości ewidencyjne: kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Ewidencja wyniku finansowego.

Fundusz jednostki.

Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej w tym m.in.:

  • zdarzenia na przełomie roku i po dniu bilansowym,
  • wyłączenia wzajemnych rozliczeń,
  • korekty roczne odpisów na ZFŚS.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-08-2021)
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-08-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości instytucji pomocy społecznej

Online, 26.08.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi