23.02.2021

Wtorek

Online
od 449 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu informacje wynikające ze stanowisk pokontrolnych NIK, RIO, organów podatkowych – błędy, zarzuty dla JST i jednostek organizacyjnych.

Obszerny materiał dotyczący rachunkowości, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych – samorządowych jednostkach/zakładach budżetowych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Kolejny termin szkolenia

Dzień 1

23.02.2021 (Wtorek)

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont po nowelizacjach wprowadzonych dla Budżetu Państwa, JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w świetle KSR 7.

Informacja dodatkowa – element sprawozdania finansowego:

  • jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania,
  • zasady ustalone przez organy – kontrola zarządcza,
  • załącznik – zarządzenie i tabele w Excelu.

Dochody, wydatki, przychody i koszty – ewidencja, opis po zmianach.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w JST i jednostkach budżetowych: 

  • księgowanie wpłat z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych – jednostka pomocy społecznej,
  • księgowanie wpłat z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych – JST,
  • ujęcie w sprawozdaniach budżetowych dochodów z realizacji zadań zleconych, w tym dochodów należnych JST,
  • nienależnie pobrane świadczenia oraz odsetki od ich zwrotów – ewidencja księgowa, ujęcie w klasyfikacji, sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Refundacja wydatków – ewidencja księgowa.

Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia, środki trwałe w budowie (inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja po zmianach przepisów:

  • przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych po zmianach (której instytucji jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku,
  • problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł księgować jako materiał czy jako środek trwały? jakie paragrafy?),
  • różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową a płaszczyzną sprawozdawczości,
  • klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
   • syntetyczna,
   • analityczna,
   • pozabilansowa,
   • regulacje w polityce rachunkowości,
   • miejsce i technika prowadzenia ewidencji,
  • ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianach przepisów,
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) z uwzględnieniem KŚT 2016 i KSR nr 11.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-02-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-02-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "18-02-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Problemy w JST i samorządowych jednostkach/zakładach budżetowych – rachunkowość, dochody, wydatki, zadania zlecone po zmianach

Online, 23.02.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi