Termin szkolenia gwarantowany
28.06.2019

Piątek

9:30-15:30
Gdańsk
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej danych osobowych przetwarzanych w sądach, prokuraturach, zakładach karnych, policji czy przez personel pomocniczy: kuratorów sądowych, opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, biegłych czy instytutów.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia relacji poszczególnych ustaw: RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczeniem przestępczości. Poruszone zostaną zagadnienia danych osobowych w aktach postępowań karnych/cywilnych/administracyjnych, ale również kwestie rozdziału administratorów danych (dyrektor sądu, sąd, prezes sądu) w kontekście wyznaczania inspektora danych osobowych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące możliwości zbierania danych, jakie mogą być przetwarzane w związku z zapobieganiem przestępczości oraz zbieraniem danych przez kuratorów czy też przetwarzaniem danych przez zespoły specjalistów.

Grupa docelowa

szkolenie przeznaczone jest dla pracowników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, m.in. sądów, służby więziennej, prokuratury oraz organów ścigania.

Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m. in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

więcej

Dzień 1

28.06.2019 (Piątek)

9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Zagadnienia wstępne – część teoretyczna:

 • RODO – krótka część teoretyczna: historia dokumentu tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, RODO – wzajemne relacje pomiędzy tymi aktami prawnymi w kontekście wymiaru sprawiedliwości,
 • główne zmiany wprowadzane przez RODO, ustawę o ochronie danych osobowych i ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  – na co osoby pracujące w wymiarze sprawiedliwości muszą zwrócić uwagę.

Główne zasady RODO z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości – część praktyczna:

 • dane orzecznicze i wyłączenia dotyczące wymiaru sprawiedliwości (dane w aktach sprawy, dane osobowe zbierane podczas rozpraw, dane osobowe przetwarzane w związku z wezwaniami, dane osobowe na wokandach sądowych),
 • udostępnianie danych osobowych przez telefon (każdemu, stronom, pełnomocnikom/obrońcom stron),
 • udostępnienie informacji i danych osobowych przez e-mail (każdemu, stronom, pełnomocnikom/obrońcom stron),
 • udostępnianie wyroków/postanowień na stronach internetowych,
 • zabezpieczenie danych związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości (Inspektor Ochrony Danych Osobowych),
 • zgłaszanie potencjalnych naruszeń związanych z danymi orzeczniczymi (zagubienie dokumentów, przesyłanie dokumentacji i akt a RODO),
 • przekazywanie akt sądowych do biegłych, tłumaczy, kuratorów a przepisy regulacji RODO,
 • wywiady środowiskowe oraz działania kuratorów sądowych w kontekście ochrony danych osobowych,
 • przekazywanie informacji o sprawach rozwodowych, spadkowych i innych sprawach dotyczących danych wrażliwych.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Komunikacja między osobami zainteresowanymi a inspektorem ochrony danych osobowych:

 • procedury, terminy, formy, sposoby,
 • kto może być inspektorem danych i jakie powinny być wobec niego nałożone wymagania; komunikacja między IODO a pracownikami wymiaru sprawiedliwości,
 • relacje między IOD wyznaczonym na podstawie RODO a IOD wyznaczonym na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Inne zbiory danych w wymiarze sprawiedliwości – zasady ogólne:

 • obowiązek informacyjny w wymiarze sprawiedliwości – czy wystarczy strona WWW lub BIP?
 • obowiązek sprostowania danych i dostępu do danych – udostępnienie kopii danych,
 • problematyka weryfikowania tożsamości osoby zainteresowanej, czy wymiar sprawiedliwości jest zwolniony z tego obowiązku?
 • obowiązek usunięcia danych – w jaki sposób go zrealizować w wymiarze sprawiedliwości w zakresie innych danych niż dane orzecznicze.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Podział danych i problemy do rozwiązania dla inspektora danych osobowych.

Dane pracownicze:

 • dane kandydatów do pracy a zgodna na przetwarzanie dodatkowych danych (np. wizerunku, stanu cywilnego itp.),
 • obowiązek informacyjny wobec pracowników – formuła, sposób prezentacji,
 • cyfrowe dane pracownicze – monitorowanie pracowników w sieci, poczta służbowa, telefony komórkowe, lokalizacja,
 • wizerunki pracowników i dane kontaktowa na stronach internetowych – podstawa i możliwości prawne przetwarzania,
 • bezosobowy mail (instytucja@abcxyz.pl), z którego korzystają wspólnie pracownicy – wspólny login i hasło, założenia w sprawie RODO,
 • Dane biometryczne w warunkach pracowniczych – legalne czy zakazane?
 • Telefony w celu potwierdzenia zatrudniania pracownika wymiaru sprawiedliwości – w jaki sposób należy na nie odpowiadać?

Dane w zamówieniach publicznych – dane kontrahentów:

 • udowodnienie społecznej odpowiedzialności przez kontrahenta – problem kserokopii umów o pracę pracowników startującego w przetargu – podstawa prawna do żądania, przechowywanie, wizerunki pracowników,
 • problematyka certyfikatów przestrzegania RODO a prawo zamówień publicznych – zakaz dyskryminacji wykonawców,
 • umowa z wykonawcą w zakresie dysponowania przez niego środkami technicznymi i organizacyjnymi – jakie klauzule są niezbędne,
 • klauzule zgodne z RODO w ogłoszeniu o zamówieniu, konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dokumentacji postępowania itp.

Dane związane z skargami, postępowaniami dyscyplinarnymi:

 • obowiązek informacyjny – czy i ewentualnie na kim ciąży?
 • dostęp do danych zawartych w postępowaniach dyscyplinarnych.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Udostępnianie informacji publicznej zawierającej dane osobowe:

 • informacja prosta zawierająca dane osobowe,
 • informacja przetworzona,
 • informacja przekształcona,
 • anonimizacja danych ( w tym anonimizacja pozorna),
 • wyroki (rozwodowe, karne) jako informacja publiczna.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

	string(5) "after"
	string(10) "21-06-2019"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

RODO w jednostkach wymiaru sprawiedliwości i organach ścigania z uwzględnieniem wdrożenia tzw. dyrektywy policyjnej

Gdańsk, 28.06.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 600,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 600,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi