Termin szkolenia gwarantowany
28.06.2019

Piątek

Gdańsk
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej danych osobowych przetwarzanych w sądach, prokuraturach, zakładach karnych, policji czy przez personel pomocniczy: kuratorów sądowych, opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, biegłych czy instytutów.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia relacji poszczególnych ustaw: RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczeniem przestępczości. Poruszone zostaną zagadnienia danych osobowych w aktach postępowań karnych/cywilnych/administracyjnych, ale również kwestie rozdziału administratorów danych (dyrektor sądu, sąd, prezes sądu) w kontekście wyznaczania inspektora danych osobowych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące możliwości zbierania danych, jakie mogą być przetwarzane w związku z zapobieganiem przestępczości oraz zbieraniem danych przez kuratorów czy też przetwarzaniem danych przez zespoły specjalistów.

NULL
Czas trwania
9:30-15:30
Grupa docelowa

szkolenie przeznaczone jest dla pracowników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, m.in. sądów, służby więziennej, prokuratury oraz organów ścigania.

Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m.in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

28.06.2019 (Piątek)

9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Zagadnienia wstępne – część teoretyczna:

 • RODO – krótka część teoretyczna: historia dokumentu tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, RODO – wzajemne relacje pomiędzy tymi aktami prawnymi w kontekście wymiaru sprawiedliwości,
 • główne zmiany wprowadzane przez RODO, ustawę o ochronie danych osobowych i ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  – na co osoby pracujące w wymiarze sprawiedliwości muszą zwrócić uwagę.

Główne zasady RODO z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości – część praktyczna:

 • dane orzecznicze i wyłączenia dotyczące wymiaru sprawiedliwości (dane w aktach sprawy, dane osobowe zbierane podczas rozpraw, dane osobowe przetwarzane w związku z wezwaniami, dane osobowe na wokandach sądowych),
 • udostępnianie danych osobowych przez telefon (każdemu, stronom, pełnomocnikom/obrońcom stron),
 • udostępnienie informacji i danych osobowych przez e-mail (każdemu, stronom, pełnomocnikom/obrońcom stron),
 • udostępnianie wyroków/postanowień na stronach internetowych,
 • zabezpieczenie danych związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości (Inspektor Ochrony Danych Osobowych),
 • zgłaszanie potencjalnych naruszeń związanych z danymi orzeczniczymi (zagubienie dokumentów, przesyłanie dokumentacji i akt a RODO),
 • przekazywanie akt sądowych do biegłych, tłumaczy, kuratorów a przepisy regulacji RODO,
 • wywiady środowiskowe oraz działania kuratorów sądowych w kontekście ochrony danych osobowych,
 • przekazywanie informacji o sprawach rozwodowych, spadkowych i innych sprawach dotyczących danych wrażliwych.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Komunikacja między osobami zainteresowanymi a inspektorem ochrony danych osobowych:

 • procedury, terminy, formy, sposoby,
 • kto może być inspektorem danych i jakie powinny być wobec niego nałożone wymagania; komunikacja między IODO a pracownikami wymiaru sprawiedliwości,
 • relacje między IOD wyznaczonym na podstawie RODO a IOD wyznaczonym na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Inne zbiory danych w wymiarze sprawiedliwości – zasady ogólne:

 • obowiązek informacyjny w wymiarze sprawiedliwości – czy wystarczy strona WWW lub BIP?
 • obowiązek sprostowania danych i dostępu do danych – udostępnienie kopii danych,
 • problematyka weryfikowania tożsamości osoby zainteresowanej, czy wymiar sprawiedliwości jest zwolniony z tego obowiązku?
 • obowiązek usunięcia danych – w jaki sposób go zrealizować w wymiarze sprawiedliwości w zakresie innych danych niż dane orzecznicze.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Podział danych i problemy do rozwiązania dla inspektora danych osobowych.

Dane pracownicze:

 • dane kandydatów do pracy a zgodna na przetwarzanie dodatkowych danych (np. wizerunku, stanu cywilnego itp.),
 • obowiązek informacyjny wobec pracowników – formuła, sposób prezentacji,
 • cyfrowe dane pracownicze – monitorowanie pracowników w sieci, poczta służbowa, telefony komórkowe, lokalizacja,
 • wizerunki pracowników i dane kontaktowa na stronach internetowych – podstawa i możliwości prawne przetwarzania,
 • bezosobowy mail (instytucja@abcxyz.pl), z którego korzystają wspólnie pracownicy – wspólny login i hasło, założenia w sprawie RODO,
 • Dane biometryczne w warunkach pracowniczych – legalne czy zakazane?
 • Telefony w celu potwierdzenia zatrudniania pracownika wymiaru sprawiedliwości – w jaki sposób należy na nie odpowiadać?

Dane w zamówieniach publicznych – dane kontrahentów:

 • udowodnienie społecznej odpowiedzialności przez kontrahenta – problem kserokopii umów o pracę pracowników startującego w przetargu – podstawa prawna do żądania, przechowywanie, wizerunki pracowników,
 • problematyka certyfikatów przestrzegania RODO a prawo zamówień publicznych – zakaz dyskryminacji wykonawców,
 • umowa z wykonawcą w zakresie dysponowania przez niego środkami technicznymi i organizacyjnymi – jakie klauzule są niezbędne,
 • klauzule zgodne z RODO w ogłoszeniu o zamówieniu, konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dokumentacji postępowania itp.

Dane związane z skargami, postępowaniami dyscyplinarnymi:

 • obowiązek informacyjny – czy i ewentualnie na kim ciąży?
 • dostęp do danych zawartych w postępowaniach dyscyplinarnych.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Udostępnianie informacji publicznej zawierającej dane osobowe:

 • informacja prosta zawierająca dane osobowe,
 • informacja przetworzona,
 • informacja przekształcona,
 • anonimizacja danych ( w tym anonimizacja pozorna),
 • wyroki (rozwodowe, karne) jako informacja publiczna.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Koszt

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte