21.04.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest poznanie m.in rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło, zasad podlegania ubezpieczeniom społeczny osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podlegania ubezpieczeniom społeczny osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr, płac a także pracowników księgowości.

Prowadzący
Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek należących do sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
22.05.2023 Rozliczanie umów cywilnoprawnych – kompendium Online Anna Król-Błażejewska Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

21.04.2023 (Piątek)

Umowa zlecenie.

Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia i umowa o dzieło.

Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło:

  • zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia:
   • minimalna stawka godzinowa,
   • ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
   • zaliczka na podatek dochodowy,
   • ustalanie kosztów uzyskania przychodu,
   • ustalanie wysokości składki na PPK,
  • rozliczanie umowy zawartej na okres dłuższy jak 1 miesiąc
   • wypłata wynagrodzenia,
   • termin rozliczenia podatku dochodowego i rozliczenia z ZUS,
  • rozliczanie umów ryczałtowych: koszty uzyskania przychodu, rozliczenie roczne.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społeczny osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia:

  • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
  • umowa zlecenia jako jedyny tytuł do ubezpieczenia,
  • zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenia i inne tytuły:
   • kilka umów zleceń,
   • zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy,
   • umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca,
   • zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
   • zlecenie z emerytem/ rencistą,
   • umowa zlecenia z uczniem lub studentem do 26 roku życia,
   • zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
   • zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu wychowawczego,
   • zlecenie dla członka Rady Nadzorczej,
   • kontrakt menedżerski,

Umowa o dzieło:

  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • zgłaszanie do ZUS umów o dzieło – formularz RUD.

Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenie:

  • zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • umowa zlecenia i inne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwolnienia i obowiązek opłacania składek na fundusz pracy, fundusz solidarnościowy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych w umowach cywilnoprawnych.

Umowy cywilnoprawne a zasiłek chorobowy.

Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i rozliczanie ubezpieczonych wykonujących umowy cywilnoprawne.

Zasady rozliczania umów z urzędem skarbowym:

  • koszty uzyskania przychodów 20 % – zasady naliczania,
  • koszty uzyskania przychodów 50 % – warunki zastosowania,
  • koszty uzyskania przychodu w przypadku naliczania wpłat do PPK,
  • zaliczka na podatek dochodowy,
  • zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku „małych umów”,
  • opodatkowanie umowy zawartej z cudzoziemcem,
  • zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a pobór podatku,
  • świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-04-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-04-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rozliczanie umów cywilnoprawnych - kompendium

Online, 21.04.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi