Termin szkolenia gwarantowany
27.07.2022

Środa

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zaznajomienie z kluczowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego (kara umowna, odstąpienie, wygaśnięcie, zwłoka, opóźnienie), a także omówienie zasad zawierania umów. Duży nacisk kładziony jest na kwestie związane z badaniem zasad reprezentacji podmiotów, posługiwaniem się odpisem z KRS. Szkolenie obejmuje pracę z dokumentami takimi jak umowa, pełnomocnictwo, aneks. Szkolenie nie obejmuje problematyki prawa zamówień publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
  • dyskusja
  • omówienie studium przypadków
  • prezentacja
  • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów odpowiedzialnych za zawieranie umów, kierowników jednostek. Szkolenie jest przydatne także dla osób odpowiedzialnych za audyt, gospodarność i kontrolę wydatków w jednostkach sektora publicznego.

Prowadzący
Agnieszka Lisak

Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.07.2022 (Środa)

Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie prawnym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników. Szczegółowe omówienie zasad reprezentacji w kontekście odpisu z KRS (praca z dokumentem).

Zasady zawierania umów ze wspólnikami spółki cywilnej. Co to jest spółka cywilna i jak oznaczać ją w nagłówku umowy? Czy zawieramy umowę ze spółką cywilną czy ze wspólnikami spółki cywilnej? Gdzie spółka cywilna jest rejestrowana?

Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Czy pełnomocnik odpowiada za zobowiązania wynikające z zawieranych przez niego umów?

Co to jest prokura? Rodzaje prokury. Ustalanie rodzaju prokury i prokurentów na podstawie odpisu z KRS (praca z dokumentem).

Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna.

Miejsce rejestracji przedsiębiorców (CEIDG i KRS).

Odpis z KRS i CEIDG jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy. Analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji – praca z dokumentem.

Jak długo aktualny jest odpis z KRS?

Kiedy zmiany w KRS wchodzą w życie?

Problem zawarcia umowy z odwołanym członkiem zarządu, który jeszcze nie został wykreślony z KRS.

Problem zawarcia umowy z członkiem zarządu, który jeszcze nie został wpisany do KRS. Czy jest to dopuszczalne?

Dwa rodzaje wpisów do KRS: konstytutywne a deklaratoryjne. Czym się od siebie różną?

Przy których umowach można odstąpić od analizy zasad reprezentacji i badania odpisu z KRS?

Kiedy od stron umowy należy odbierać PESEL i dlaczego?

Rodzaje umów (umowy nazwane i nienazwane), zasady oznaczania stron umowy, miejsca i czasu zawarcia.

Miejsce i czas umowy w przypadku kontraktów zawieranych za pomocą stron internetowych.

Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?

Zwłoka klienta a prawo do odstąpienia od umowy.

Zwłoka a opóźnienie. Czym się od siebie różnią?

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie, wygaśnięcie. Czym się od siebie różnią?

  Kara umowna. Problematyka przeszacowania i niedoszacowania kary umownej. Wina a przyczyna przy zapisach dot. kary umownej.

Zaliczka a zadatek. Czym się od siebie różnią?

Formy czynności prawnych (konkludentna, dokumentowa, pisemna, elektroniczna, inne formy szczególne).

Czy faktura spełnia wymogi formy pisemnej?

Problematyka umów zawieranych w formie mieszanej. Jaką formę mają umowy zawierane przez Internet, w tym przez strony internetowe?  

Umowa, zamówienie, umowa ramowa. Czym się od siebie różnią?

Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu umów.

Jak sporządzić aneks do umowy (praca z dokumentem).

Analiza konkretnych umów (praca z dokumentem).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-07-2022)
  • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-07-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • certyfikat (wer. elektroniczna)
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne