30.03.2023

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zaznajomienie z kluczowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego (kara umowna, odstąpienie, wygaśnięcie, zwłoka, opóźnienie), a także omówienie zasad zawierania umów. Duży nacisk kładziony jest na kwestie związane z badaniem zasad reprezentacji podmiotów, posługiwaniem się odpisem z KRS. Szkolenie obejmuje pracę z dokumentami takimi jak umowa, pełnomocnictwo, aneks. Szkolenie nie obejmuje problematyki prawa zamówień publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów odpowiedzialnych za zawieranie umów, kierowników jednostek. Szkolenie jest przydatne także dla osób odpowiedzialnych za audyt, gospodarność i kontrolę wydatków w podmiocie.

Prowadzący
Agnieszka Lisak

Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.03.2023 (Czwartek)

Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie prawnym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników. Szczegółowe omówienie zasad reprezentacji w kontekście odpisu z KRS (praca z dokumentem).

Zasady zawierania umów ze wspólnikami spółki cywilnej. Co to jest spółka cywilna i jak oznaczać ją w nagłówku umowy? Czy zawieramy umowę ze spółką cywilną czy ze wspólnikami spółki cywilnej? Gdzie spółka cywilna jest rejestrowana?

Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Czy pełnomocnik odpowiada za zobowiązania wynikające z zawieranych przez niego umów?

Co to jest prokura? Rodzaje prokury. Ustalanie rodzaju prokury i prokurentów na podstawie odpisu z KRS (praca z dokumentem).

Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna.

Miejsce rejestracji przedsiębiorców (CEIDG i KRS).

Odpis z KRS i CEIDG jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy. Analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji – praca z dokumentem.

Jak długo aktualny jest odpis z KRS?

Kiedy zmiany w KRS wchodzą w życie?

Problem zawarcia umowy z odwołanym członkiem zarządu, który jeszcze nie został wykreślony z KRS.

Problem zawarcia umowy z członkiem zarządu, który jeszcze nie został wpisany do KRS. Czy jest to dopuszczalne?

Dwa rodzaje wpisów do KRS: konstytutywne a deklaratoryjne. Czym się od siebie różną?

Przy których umowach można odstąpić od analizy zasad reprezentacji i badania odpisu z KRS?

Kiedy od stron umowy należy odbierać PESEL i dlaczego?

Rodzaje umów (umowy nazwane i nienazwane), zasady oznaczania stron umowy, miejsca i czasu zawarcia.

Miejsce i czas umowy w przypadku kontraktów zawieranych za pomocą stron internetowych.

Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?

Zwłoka klienta a prawo do odstąpienia od umowy.

Zwłoka a opóźnienie. Czym się od siebie różnią?

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie, wygaśnięcie. Czym się od siebie różnią?

  Kara umowna. Problematyka przeszacowania i niedoszacowania kary umownej. Wina a przyczyna przy zapisach dot. kary umownej.

Zaliczka a zadatek. Czym się od siebie różnią?

Formy czynności prawnych (konkludentna, dokumentowa, pisemna, elektroniczna, inne formy szczególne).

Czy faktura spełnia wymogi formy pisemnej?

Problematyka umów zawieranych w formie mieszanej. Jaką formę mają umowy zawierane przez Internet, w tym przez strony internetowe?  

Umowa, zamówienie, umowa ramowa. Czym się od siebie różnią?

Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu umów.

Jak sporządzić aneks do umowy (praca z dokumentem).

Analiza konkretnych umów (praca z dokumentem).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-03-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-03-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zasady zawierania umów w jednostkach sektora finansów publicznych

Online, 30.03.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi