Termin szkolenia gwarantowany
05.02.2024

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu przybliżenie aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących sprawozdań finansowych sporządzanych za 2023 rok oraz zasad rachunkowości obowiązujących przy ich sporządzaniu.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane istotne problemy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w aspekcie praktycznego stosowania aktualnych przepisów podczas sporządzania sprawozdań finansowych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, aby osoby prowadzące księgi rachunkowe znały aktualne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i potrafiły sporządzić na ich podstawie wymagane sprawozdania.

Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa, wydane interpretacje z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, w których najczęściej występują problemy wynikające z praktycznego stosowania przepisów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w jednostkach budżetowych i samorządowych, osoby odpowiedzialne za ewidencję bilansową, uczestniczące w sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

05.02.2024 (Poniedzialek)

Nadrzędne zasady rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości w JSFP.

Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego:

  • czynności inwentaryzacyjne,
  • odpis aktualizujący należności,
  • środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych,
  • plan wydatków niewygasających,
  • naliczenie odsetek od należności i zobowiązań,
  • wycena rozrachunków wyrażonych w walutach obcych,
  • rozliczenie inwentaryzacji,
  • uzgodnienie wewnętrzne ksiąg rachunkowych,
  • naliczenie amortyzacji,
  • ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Powiązanie sald kont księgowych z pozycjami bilansu i wycena i prezentacja:

  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe),
  • należności długo- i krótkoterminowe,
  • długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe,
  • różnice inwentaryzacyjne,
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
  • fundusz,
  • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Przeksięgowania roczne w jednostkach stosujących konta zespołu:

  • rozliczenie wyniku finansowego
  • księgowania w roku następnym

Bilans:

  • ewidencja księgowa rocznych przeksięgowań,
  • treść ekonomiczna poszczególnych wierszy bilansu,
  • powiązanie pozycji bilansu z kontami księgi głównej.

Rachunek zysków i strat:

  • treść ekonomiczna poszczególnych wierszy bilansu,
  • powiązanie pozycji RZiS z klasyfikacją budżetową.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki:

  • konto 800 Fundusz jednostki – zasady ewidencji,
  • treść ekonomiczna poszczególnych wierszy bilansu,
  • powiązanie pozycji ZZWF z ewidencją bilansową.

Informacja dodatkowa:

  • konta pozabilansowe w informacji dodatkowej,
  • pozostałe objaśnienia w informacji dodatkowej,
  • wycena aktywów do informacji dodatkowej,
  • zakres informacji w formie opisowej do informacji dodatkowej.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i przeksięgowania z tym związane.

Zagadnienia problemowe:

  • zestawienia obrotów i sald kont – obowiązujące terminy sporządzania,
  • korekty w zapisach księgowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego,
  • korygowanie sprawozdań finansowych,
  • przekazywanie i publikowanie w BIP sprawozdań finansowych,
  • jak wykazywać w bilansie i sprawozdaniach budżetowych rozrachunki z jednym kontrahentem? Czy tylko per saldo po stronie zobowiązań czy, czy nadpłatę po stronie należności(aktywa) a fakturę po stronie zobowiązań(pasywa),
  • jak prawidłowo powinna zostać wykazana nadpłata czynszu w księgach rachunkowych oraz w bilansie?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-01-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-01-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte