Termin szkolenia gwarantowany
24.01.2022

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkiem i zasadami sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych, w tym powiązanie z dobrymi praktykami zapisów Regulaminów wewnętrznych ułatwiających ten proces w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania.

Omówione zostaną także zmiany w realizacji zasady jawności finansów publicznych, również w kontekście obowiązujących od 1 lipca 2022 r. zmian ustawy o finansach publicznych poprzez wprowadzenie REJESTRU UMÓW – dodanie art. 34a i 34b ustawy o finansach publicznych.

Na szkoleniu wypracowane zostaną dobre zapisy regulaminowe ułatwiające sprawne sporządzenie sprawozdania, na podstawie dobrze prowadzonych ewidencji/rejestrów zamówień publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników zamawiających odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą, zamówienia publiczne i całość gospodarki finansowej, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów zamówień publicznych, działów merytorycznych i innych pracowników uczestniczących w wydatkowaniu środków publicznych, jak również kontrolerów i osób nadzorujących zamówienia publiczne.

Prowadzący
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Praktyk z zakresu finansów i zamówień publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowo-księgowych i zamówień publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.01.2022 (Poniedzialek)

Obowiązki zamawiających wynikające z art. 82 ustawy Prawo zamówień publicznych i wydanego na jego mocy Rozporządzenia wykonawczego.

Zasady, forma i termin złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.

Zamówienia podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu, czyli pełen zakres i układ informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wg nowego rozporządzenia wykonawczego.

Ewidencja zamówień publicznych, w tym Rejestr zamówień publicznych jako narzędzie ułatwiające sporządzenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych. Przykłady rejestrów.

Ujęcie zamówień zawierających klauzule społeczne i wymóg zatrudnienia w ramach stosunku pracy, aspekty innowacyjne i środowiskowe.

Ujęcie zamówień udzielanych w częściach i w podziale na części.

Ujęcie zamówień obejmujących okres dłuższy niż rok budżetowy.

Ujęcie zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zamówień do 130 000,00 zł.

Przykłady dobrych praktyk w zakresie zapisów regulaminowych ułatwiających sprawne i prawidłowe sporządzenie sprawozdania.

Rejestr umów, w kontekście zmian w realizacji zasady jawności finansów publicznych – wprowadzenie od 1 lipca 2022 art. 34a i 34b ustawy o finansach publicznych obowiązku Rejestru umów od wartości 500,00 zł.

Zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z innymi obowiązkami ustawowymi:

  • informacje wynikające z art. 81 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
  • protokoły z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Najczęstsze błędy i nieprawidłowości w sporządzaniu rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

Samokontrola udzielanych zamówień i zasady korekty sprawozdań.

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych jako narzędzie wykorzystywane w procesie planowania zamówień publicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-01-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-01-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2021 r. w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

Online, 24.01.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi