23.01.2023

Poniedzialek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkiem i zasadami sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych, w tym powiązanie z dobrymi praktykami zapisów Regulaminów wewnętrznych ułatwiających ten proces w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania.

Na szkoleniu wypracowane zostaną dobre zapisy regulaminowe ułatwiające sprawne sporządzenie sprawozdania, na podstawie dobrze prowadzonych ewidencji/rejestrów zamówień publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników zamawiających odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą, zamówienia publiczne i całość gospodarki finansowej, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów zamówień publicznych, działów merytorycznych i innych pracowników uczestniczących w wydatkowaniu środków publicznych, jak również kontrolerów i osób nadzorujących zamówienia publiczne.

Prowadzący
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Praktyk z zakresu finansów i zamówień publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowo-księgowych i zamówień publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.01.2023 (Poniedzialek)

Obowiązki zamawiających wynikające z art. 82 ustawy Prawo zamówień publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia wykonawczego.

Zasady, forma i termin złożenia i korekty sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.

Zamówienia podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu:

  • pełen zakres i układ informacji (sekcji/tabel) zawartych w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych, wg wzoru nowego rozporządzenia wykonawczego,
  • porównanie danych z poprzednim wzorem sprawozdania.

Ewidencja zamówień publicznych, w tym:

  • rejestr zamówień publicznych jako narzędzie ułatwiające sporządzenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych,
  • przykłady rejestrów.

Wątpliwości sprawozdawcze, czyli jak i czy ująć w sprawozdaniu m.in.:

  • zamówienia udzielane z podziałem na części,
  • zamówienia udzielane w częściach,
  • zamówienia na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
  • zamówienia rozliczane wg cen jednostkowych,
  • zamówienia na czas nieokreślony,
  • zamówienia dla kilku podmiotów,
  • zamówienia poniżej progu 130 000 zł,
  • zamówienia, w których nie doszło do realizacji umowy lub do jej niepełnego wykonania,
  • zamówienia na usługi społeczne,
  • zamówienia zawierające aspekty społeczne, innowacyjne i środowiskowe,
  • konflikt interesów i porozumienia wykonawców,
  • zamówienia realizowane z ZFŚS,
  • zamówienia związane z podróżami służbowymi,
  • refundacje dla pracowników,
  • aneksy do umów o udzielenie zamówienia publicznego,
  • zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy PZP, na mocy ustawy i na mocy innych ustaw,
  • opłaty sądowe i administracyjne, notarialne, mandaty,
  • abonament RTV.

Przykłady dobrych praktyk w zakresie zapisów regulaminowych ułatwiających sprawne i prawidłowe sporządzenie sprawozdania.

Zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z innymi obowiązkami ustawowymi.

Najczęstsze błędy i nieprawidłowości w sporządzaniu rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych jako narzędzie wykorzystywane w procesie planowania zamówień publicznych.

Zmiany ustawy o finansach publicznych i wprowadzenie obowiązku Rejestru umów:

  • od kiedy Rejestr umów?
  • jakie formy umowy ująć w Rejestrze?
  • kto jest odpowiedzialny za prowadzenie Rejestru?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-01-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-01-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2022 rok

Online, 23.01.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi