06.09.2022

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji na temat ewidencji i właściwego ujęcia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie.

Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości, jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji, likwidacja oraz ich inwentaryzacja. Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dość często wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych.

Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień ma w sposób praktyczny przybliżyć uczestnikom obowiązujące uregulowania prawne po zmianach przepisów, a tym samym  pomóc w praktycznym ich stosowaniu.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników merytorycznych JST, CUW, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami i gospodarowaniem mieniem jednostki.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

06.09.2022 (Wtorek)

Wprowadzenie do tematu szkolenia.

Przekazanie majątku przez organizatora jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych po zmianach – jaka forma – błędy w przekazywaniu majątku:

  • trwały zarząd,
  • użytkowanie wieczyste,
  • użytkowanie w tym użytkowanie bezpłatne,
  • użyczenie,
  • umowy najmu i dzierżawy.

Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – po zmianach:

  • środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł w tym: umorzenie i amortyzacja,
  • wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX,
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) wg. nabycia i kosztów wytworzenia.

Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 i KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”:

  • obiekty pojedyncze,
  • obiekty zbiorcze.

Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

  • syntetyczna,
  • analityczna,
  • pozabilansowa,
  • regulacje w polityce rachunkowości,
  • miejsce i technika prowadzenia ewidencji.

Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości.

Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych.

Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianach przepisów.

Likwidacja środków trwałych.

Środki trwałe w budowie (inwestycje).

Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji:

  • rodzaje,
  • terminy,
  • metody,
  • organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory),
  • z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-09-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-09-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – jak je ustalać, ewidencjonować, amortyzować, inwentaryzować w JST i jednostkach organizacyjnych

Online, 06.09.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi