Termin szkolenia gwarantowany
22.05.2020

Piątek

Internet
od PLN
Cel

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych (…) wyraźnie definiuje w artykule 12 ustęp 3, że: „To, czy poszczególne składniki aktywów są ujmowane, jako aktywa trwałe czy jako aktywa obrotowe, zależy od ich przeznaczenia”. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rozliczania, wyceny i ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, z uwzględnieniem nowych przepisów w zakresie podatku VAT dotyczących stosowania „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w roku 2020 zmienionych przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także  ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w zakresie finansowania środków trwałych i inwestycji w Instytucjach kultury.

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych w budowie i środków trwałych,  z uwzględnieniem podniesionego do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a także nowej jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz nowej tabeli amortyzacyjnej i aktualnej klasyfikacji środków trwałych (KŚT 2016).  Na szkoleniu omówiony zostanie nowy krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie klasyfikacji budżetowej.

Celem krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” jest wyjaśnienie (interpretacja)  przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a przez to zapewnienie porównywalności rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz w planowaniu i wykonywaniu budżetu tego składnika aktywów, tj. środków trwałych.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe obowiązki w zakresie ewidencji mienia Skarbu Państwa wynikające z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, wraz z zasadami sporządzania  sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa w instytucjach kultury.

NULL
Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich państwowych i samorządowych instytucji kultury jako jednostek sektora finansów publicznych oraz dla pozostałych instytucji kultury.

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

22.05.2020 (Piątek)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

  • cel Tarczy antykryzysowej 1 i 2 oraz jej wpływ na finansowanie środków trwałych i inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w instytucjach kultury.

Nadrzędne zasady rachunkowości IK oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020:

  • definicja środków trwałych,
  • definicja środków trwałych w budowie,
  • definicja inwestycji, w tym nieruchomości inwestycyjnych w ustawie o rachunkowości.

Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych:

  • szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz zastosowanie tych przepisów w instytucjach kultury.

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym i obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa.

Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w instytucjach kultury w roku 2020.

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2020:

  • charakterystyka najważniejszych zmian,
  • zasady klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.

Obiekt inwentarzowy jako podstawowa jednostka ewidencji środków trwałych:

  • zasady tworzenia obiektów inwentarzowych w świetle KSR 11 oraz ich klasyfikowanie w świetle KŚT 2016.

Klasyfikacja budżetowa a finansowanie środków trwałych:

  • problem środków trwałych finansowanych z paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz problem finansowania środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a zasady stosowania paragrafów wydatków majątkowych klasyfikacji budżetowej w roku 2020.

Finansowanie środków trwałych a „biała lista” podatników VAT po jej zmianach Tarczą antykryzysową i jej zastosowanie w instytucjach kultury.

Finansowanie środków trwałych a zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w instytucjach kultury:

  • wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny, a kiedy obligatoryjny w zakresie środków trwałych i inwestycji wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT.

Problemy z rozliczaniem środków trwałych i inwestycji finansowanych z rachunku VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

Zakres wzorowania się lub zastosowania w instytucjach kultury rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

  • zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.

Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne w zakresie konta 020:

  • problem licencji na oprogramowanie.

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe:

  • „metkowanie” i przekodowanie środków trwałych z KŚT 2010 na KŚT 2016 w księgach lub kartach inwentarzowych instytucji kultury.

Warunki uznania składnika majątku za środek trwały w instytucjach kultury:

  • problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2020, zasady jej ustalania w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych (100zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3,5 tys. zł i 10 tys. zł po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

Ustalanie wartości początkowej środka trwałego:

  • cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty,
  • centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.

Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego:

  • ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne.

Amortyzacja środka trwałego:

  • metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i po wprowadzeniu nowej tabeli amortyzacji oraz zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.

Nowa jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 4 i 6 w zakresie art. 52s PIT i art. 38k CIT).

Zaprzestanie ujmowania środka trwałego:

  • sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.

Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia w instytucjach kultury.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Środki trwałe i inwestycje w instytucjach kultury (szkolenie online)

Internet, 22.05.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi