Termin szkolenia gwarantowany
27.10.2021

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Zagadnienia związane z ewidencją i właściwym ujęciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek jednostki.

Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dość często wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych.

Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu obowiązujące uregulowania prawne po zmianach przepisów,  a tym samym pomóc w praktycznym ich stosowaniu.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników merytorycznych instytucji kultury odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowymi i gospodarowaniem mieniem jednostki.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.10.2021 (Środa)

Fundusz Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy – problemy.

Przekazanie majątku Instytucji Kultury (jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku.

Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały.

Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – pojedynczych i zbiorczych:

  • ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
  • szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych.

Wartość początkowa środka trwałego:

  • ogólne zasady ustalania wartości początkowej,
  • ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego,
  • ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego,
  • koszty i przychody finansowania zewnętrznego.

Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja po zmianach przepisów.

Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw, zbiorów (materiałów) bibliotecznych, eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki – ich odpisy aktualizacyjne.

Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego – kryteria klasyfikacji nakładów dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:

  • ulepszenia środków trwałych i ich rodzaje,
  • nakłady na bieżącą eksploatację – remont, konserwacja, części.

Amortyzacja środka trwałego – terminy, weryfikacja:

  • pojęcie amortyzacji,
  • metody amortyzacji,
  • stawki (stopy) amortyzacji,
  • amortyzacja uwzględniająca różny okres użytkowania części składowych, dodatkowych lub peryferyjnych obiektu środka trwałego,
  • odpisy amortyzacyjne od obiektów zbiorczych,
  • jednorazowy odpis wartości początkowej.

Zaprzestanie ujmowania środka trwałego – ogólne zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych:

  • sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie,
  • likwidacja, niedobór środka trwałego,
  • odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej,
  • przekwalifikowanie (w tym do nieruchomości zaliczanych do inwestycji).

Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych – dokumentacja obrotu.

Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (wzory).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-10-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-10-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte