11.10.2021

Poniedzialek

Kraków
od 449 PLN
Cel

Zagadnienia związane z ewidencją i właściwym ujęciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek jednostki.

Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dość często wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych.

Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu obowiązujące uregulowania prawne po zmianach przepisów,  a tym samym pomóc w praktycznym ich stosowaniu.

string(8) "standard"
Czas trwania
od 10:00 do 16:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Na sali

Szkolenie prowadzone stacjonarnie w sali szkoleniowej.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników merytorycznych instytucji kultury odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowymi i gospodarowaniem mieniem jednostki.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.10.2021 (Poniedzialek)

Fundusz Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy – problemy.

Przekazanie majątku Instytucji Kultury (jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku.

Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały.

Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – pojedynczych i zbiorczych:

  • ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
  • szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych.

Wartość początkowa środka trwałego:

  • ogólne zasady ustalania wartości początkowej,
  • ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego,
  • ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego,
  • koszty i przychody finansowania zewnętrznego.

Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja po zmianach przepisów.

Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw, zbiorów (materiałów) bibliotecznych, eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki – ich odpisy aktualizacyjne.

Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego – kryteria klasyfikacji nakładów dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:

  • ulepszenia środków trwałych i ich rodzaje,
  • nakłady na bieżącą eksploatację – remont, konserwacja, części.

Amortyzacja środka trwałego – terminy, weryfikacja:

  • pojęcie amortyzacji,
  • metody amortyzacji,
  • stawki (stopy) amortyzacji,
  • amortyzacja uwzględniająca różny okres użytkowania części składowych, dodatkowych lub peryferyjnych obiektu środka trwałego,
  • odpisy amortyzacyjne od obiektów zbiorczych,
  • jednorazowy odpis wartości początkowej.

Zaprzestanie ujmowania środka trwałego – ogólne zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych:

  • sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie,
  • likwidacja, niedobór środka trwałego,
  • odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej,
  • przekwalifikowanie (w tym do nieruchomości zaliczanych do inwestycji).

Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych – dokumentacja obrotu.

Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (wzory).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Hotel Campanile***
ul. św. Tomasza 34
31-023 Kraków

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-10-2021)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-10-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Środki trwałe i inwentaryzacja w instytucjach kultury

Kraków, 11.10.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi