Termin szkolenia gwarantowany
23.09.2021

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Na szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną zasady tworzenia świadectw pracy, z omówieniem wszystkich zapisów świadectwa w różnych sytuacjach. Zobrazowane to zostanie licznymi przykładami.

Omówione zostaną także zasady wydawania świadectwa pracy zarówno w razie definitywnego zakończenia zatrudniania, jak też zamiaru kontynuacji zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy.

Świadectwo pacy jest jednym z najczęściej  tworzonych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie połączone jest w praktyce z licznymi błędami.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • omówienie studium przypadków
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób z działów kadr, osób zajmujących się polityką zatrudnienia.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.09.2021 (Czwartek)

Wydawanie świadectw pracy:

  • świadectwo wydawane w dniu zakończenia zatrudnienia,
  • brak obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia – zawarcie kolejnej umowy lub zamiar zawarcia kolejnej umowy, konsekwencje niezawarcia kolejnej umowy w zakresie wydania świadectwa pracy,
  • wydawanie świadectwa pracy w razie zgonu pracownika.

Przygotowanie i treść świadectwa pracy:

  • miejscowość i data,
  • dane pracodawcy i pracownika,
  • okresy zatrudnienia,
  • wymiar czasu pacy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
  • rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje,
  • tryb i podstawa prawna lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy,
  • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  •  informuje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym,
  • wykorzystany urlop bezpłatny i podstawy prawne jego udzielenie,
  • wykorzystany urlop ojcowski,
  • wykorzystany urlop rodzicielski,
  • wykorzystany urlop wychowawczy,
  • okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy pracując w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego,
  • zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem,
  • liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępcze,
  • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
  • okresy nieskładkowe,
  • zajęcia wynagrodzenia za pracę,
  • należności ze stosunku pracy uznane i nie zaspokojone przez pracodawcę,
  • informacje podawane w świadectwie na żądanie pracownika,
  • podpis pod świadectwem,
  • pouczenie o uprawnieniach.

Wydawanie kopii  i sprostowanie świadectwa.

Uzupełnienie treści świadectwa.

Zobowiązanie sądowe do wydania świadectwa oraz zastępcze wydanie świadectwa pracy przez sąd.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-09-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-09-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Świadectwa pracy – przygotowywanie, wydawanie

Online, 23.09.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi